Husdyr

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit), utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Fylkesmannen.

Erstatningsordningar og tilskot

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har eigne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om korleis du søkjer om kompensasjon.

Vis meir


08.07.2020

Sal av mjølkekvotar, korleis gjekk det i Rogaland?

Det er godkjend 66 kvotesal i Rogaland av totalt kring 5,3 millionar liter mjølk. Det er 75 prosent av det som kunne seljast i oppkjøpsordninga.

08.07.2020

Stor optimisme blant melkebønder i Vindafjord

To tredjedeler av de med båsfjøs ønsker å bygge nytt fjøs i løpet av de neste 15 årene. Med en helt gjennomsnittlig melkekvote virker det som om budskapet om satsing på små og mellomstore bruk har nådd fram.

24.06.2020

Hva tenker melkebønder i Suldal om framtiden?

Halvparten av bøndene med båsfjøs planlegger å avvikle melkeproduksjonen innen 2034. Dette er dramatisk! I samme periode vil mange gårdsbruk og bønder stå overfor et eierskifte med tunge valg og mye usikkerhet.

16.04.2020

Betre tider for produksjon av storfe- og svinekjøt

I følgje prognosar for mars går det nå mot underskot på storfe- og svinekjøt. Underskotet blir truleg større enn det vi såg føre oss i starten av 2020. I ei tid med aukande prisar på kraftfôr er dette godt nytt for produsentane.

17.03.2020

Kommunar og vaktdistrikt kan søkje stimuleringstilskot for å sikre veterinærtenester – søknadsfrist 3. mai

Tilskotet skal bidra til å sikre tilfredstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake område.

05.03.2020

79 personar vil selje kumjølk-kvota i Rogaland

Staten skal kjøpe i overkant av 7 millionar liter mjølkekvote i Rogaland. 79 personar har meldt interesse for sal, og avsett oppkjøpsmengde er no fylt opp.

05.03.2020

Meir enn berre mjølk

I 2019 blei 35 prosent av mjølka i Rogaland produsert i distrikta. Kva blir resultata av pågåande oppkjøpsrunde for mjølkekvoter? Og kva skjer når vi ikkje lenger kan produsere mjølk i båsfjøs? Vi har spurt bøndene i Vindafjord og Suldal.

04.03.2020

Pelsdyr – viktig å få til gode prosessar saman med kvar enkelt farmar

Fylkesmannen skal forvalte kompensasjonsordninga for avvikling av pelsdyrhald i Noreg. Vi må møte folk med respekt og forståing for situasjonen dei er i.  

25.02.2020

Tidleg innsats mot DD gir resultat

Klauvsjukdommen Digital dermatitt aukar i omfang blant norske storfebesetningar. Rogalandsbønder er med i eit stort forskingsprosjekt som skal finne årsaker og smittemønster.

30.01.2020

Tid for å søkja tilskot til investeringar i organiserte beiteområde

Det er nå tid for å laga søknad om tilskot til investeringstiltak. Søknadsfristen er 15. mars 2020. Tiltak det kan søkjast tilskot til er til dømes sperregjerde, sanke-/skiljeanlegg, bruer og liknande.

Fleire nyhende