Husdyr

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit), utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Fylkesmannen.

Erstatningsordningar og tilskot

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Statens landbruksforvaltning har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Vis meir


18.07.2018

Romeplanta, orsak til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere orsak til at fleire storfe er funne døde i beite rundt om. Sjølv om rome er nokså giftig, er planta til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Tørke dette året har ført til auka beiting på myrlendte område med mykje romeplanter.


10.07.2018

Hesten som ressurs – ny nasjonal rettleiar

Hestehald er blitt mykje populært, og tal hestar i Noreg er no ca. 91.000. Verdiskapinga i hestenæringa samla sett er stipulert 7,4 milliardar kroner. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidd ein nasjonal rettleiar «Hesten som ressurs» for å profesjonalisere næringa.


29.06.2018

Bøndene får større ansvar for dyrehelsa

Ny dyrehelseforskrift trer i kraft 1. juli og den inneheld nye krav ved flytting av dyr og til smittevern.


25.05.2018

Fagdagar om dyrehelse og beite

Det er dagsaktuelle tema som blir teke opp på desse fire fagdagane som blir arrangert av Norsk landbruksrådgiving, Rogaland sau og geit og TYR Rogaland i løpet av mai. Meld deg på!


08.05.2018

Smittevern blir løfta til nye høgder

I løpet av det siste året er arbeidet med smittevern blitt intensivert i husdyrnæringa i Rogaland, og resultata lar ikkje vente på seg.


20.04.2018

Næringsmiddelindustrien i Rogaland tar grep om dyrevelferd

«Me står saman om felles utfordringar» er ordlyden frå bransjen etter møtet med Fylkesmannen i Rogaland og Mattilsynet.


16.04.2018

Sau- og lammekjøt produserast på beite

Lamminga er i full gang, og dei første søyene med lam er ute på beite. Dette blir ofte omtala som «vårens vakreste eventyr».


02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.


20.09.2017

Føretakskontroll av produsentar som driv med svin og fjørfe

Svine- og fjørfeproduksjonen er regulert gjennom lov og forskrift. Fylkesmannen gjennomfører årleg dokumentkontroll av føretak som driv med svin og fjørfe etter den såkalla to-årsregelen. Dessutan blir det gjennomført kontroll ute på bruket, i første rekke av avlspurker.


07.08.2017

Heiabeiting og beitelag

I overkant av 100.000 sau og lam frå Rogaland er på heiabeite i 46 ulike beitelag. Beitelaga får 20 kr pr heimsanka dyr i regionalt miljøtilskot, og dei kan få investeringstilskot til mellom anna sperregjerde, bruer, sankehegner.


Fleire nyhende