Husdyr

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit), utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Fylkesmannen.

Erstatningsordningar og tilskot

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har eigne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om korleis du søkjer om kompensasjon.

Vis meir


13.12.2019

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg.   

12.11.2019

Endring i regelverket for regulering av griseproduksjon

Etter ein lang prosess med diskusjon om eingongspurker, har Landbruks- og matdepartementet endra husdyrkonsesjonsforskifta for å redusere bruk av denne produksjonsforma. Frå 1. januar 2020 skal smågrisproduksjonen regulerast både på tal innsette og på tal utrangerte avlspurker.

24.10.2019

Nær ei dobling av sal av mjølkekvoter

94 bønder frå Rogaland sel mjølkekvota si. Det viser foreløpige tal frå Landbruks- og matdepartementet.

23.10.2019

Dyrevelferd handlar om meir enn haldningar

Viktige faktorar som mestring og forståing for krav blir ofte utegløymt i diskusjonen om dyrevelferd.

17.10.2019

Bli smittevernsjef på eigen gard!

Bønder i Rogaland kan spare millionar kroner kvart år ved å sette inn tiltak som gir betre dyrehelse.

11.10.2019

Bli tryggare på å handtere kritiske situasjonar i husdyrhaldet

Det vil handle om bonden som må ta riktige val til riktig tid når spesialveterinær Elisiv Tolo frå Animalia kjem til Agrovisjon.

04.10.2019

Kva er dyrevelferd?

Det handlar om mykje meir enn strø til grisen, ikkje minst om bonden sjølv. Professor Randi Oppermann Moe kjem til Agrovisjon 2. november der ho vil gå nærare inn på omgrepet «dyrevelferd», standardar, driftsopplegg og stellfaktor.

13.09.2019

Bli tryggare på dyrevelferd

Bransjen inviterer husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon. Målet er å gjere bøndene tryggare på dyrevelferd, fordi friskare dyr gir høgare kvalitet.

16.08.2019

Styrkar innsatsen for betre husdyrhald

Fylkesmannen gir 350 000 kr til prosjektarbeid retta mot bøndene med mål om betre dyrevelferd og dyrehelse.

09.07.2019

1. august 2019 er frist for sal av mjølkekvoter

Hugs at det er ein del opplysningar som må leverast med søknaden. Så start i tide, viss du har planar om å selje.

Fleire nyhende