Husdyr

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit), utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Fylkesmannen.

Erstatningsordningar og tilskot

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Vis meir


20.05.2019

Framleis 700 båsfjøs i Rogaland

Skal alle mjølkeprodusentar i Rogaland klare kravet om lausdrift, så må det byggast opp mot 50 fjøs i året fram mot 2034. Rogaland har om lag 1200 mjølkeprodusentar som står for 20 prosent av produksjonen i Noreg. Framleis er det om lag 700 båsfjøs i fylket.

13.05.2019

Kjekt og nyttig med UiS-student på landbruksavdelinga

Pernille B. Dahle har i praksisperioden på landbruksavdelinga kartlagt svinebønder i Rogaland sine haldningar og kunnskapar knytt til dyrehelse. Resultata viser at dei aller fleste har gode rutinar for smittevern.

09.04.2019

Blomsterhelsing frå Bollestad

Statsråd Olaug Bollestad er i Gjesdal komande fredag. Ho blir med kommunen ut til satsarbønder, som alle har gjort større investeringar den siste tida.

15.03.2019

Endring av husdyrkonsesjonen kan få store konsekvensar for enkelte produsentar

Landbruks- og matdepartementet har på høyring «forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen». Den vanskelege marknadssituasjonen på svin førte til at avtalepartane ved jordbruksoppgjeret i 2018 bad om å få eit forslag til endring av husdyrkonsesjonsregelverket for å stanse vidare utvikling i bruken av eingongspurker.

19.02.2019

Veterinærinstituttet i Sandnes må ikkje bli svekka

I dag er det sendt felles brev til Landbruks- og matdepartementet frå Rogaland fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og Fylkesmannen om å ikkje svekke kompetansemiljøet ved Veterinærinstituttet i Sandnes

30.01.2019

Bøndene med klar tale

Statsråd Olaug Bollestad møtte bondehæren frå Jæren på Varhaug måndag kveld. Ho snakka og lytta, og fekk med seg mange gode innspel tilbake til Oslo.

23.01.2019

Kompensasjonsordninga til pelsdyrbøndene må bli betre

Vårt viktigaste råd er at det i 2019 blir gjennomført ei individuell kartlegging av stoda hos kvar einskild farmar, og at dette arbeidet blir sentralt i utforminga av kompensasjonsordninga.

23.01.2019

Olaug Bollestad kjem til stormøte på Varhaug 28. januar

Tradisjonen tro blir det stormøte i Varhaug idrettshall måndag 28. januar kl. 19.00, nå med den heilt ferske landbruks- og matministeren frå Rogaland til stades. Tema for møtet er dyrevelferd, og dette vil nok Bollestad også ha fokus på i sitt innlegg.

16.01.2019

Framleis overproduksjon av kjøt

Marknadsprognosane for egg og kjøt for 2019 er oppdaterte. Dei viser framleis overproduksjon av svin og egg, og betre marknadsbalanse for storfe.

10.01.2019

Tilskot til investeringstiltak knytt til utmarksbeite

Nå er det tid for å laga søknad om tilskot til investeringstiltak. Firsten er sett til 15.mars 2019. Tiltak det kan søkjast tilskot til er til dømes sperregjerde, sanke-/skiljeanlegg, bruer og liknande.

Fleire nyhende