Landbruk og mat


18.01.2019

Store moglegheiter på små gardsbruk

Om drivkrafta er import eller ei, så er tida inne for at fleire bønder bør foredle lokale råvarer og ta ut meirverdien på eigen gard. I ein serie med møte rundt om i fylket vil bonde Stein Brubæk fortelje om sitt småbruk som gir arbeidsplass for to.


18.01.2019

Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland

Fylkesmannen inviterer den kommunale landbruksforvaltninga i Rogaland til fagsamling 22.23. mai 2019. Samlinga vil i år finne stad på Haugalandet.


17.01.2019

Gode råd frå Riksrevisjonen om motsegner og plandispensasjonar

Riksrevisjonen har undersøkt «Innsigelsesinstituttet» som skal bidra til å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging. Døme på slike interesser er jordvern, strandsone, naturmangfald, folkehelse, barn og unge sine interesser, kulturminne, trafikksikkerheit og skred- og flaumfare.   


16.01.2019

Framleis overproduksjon av kjøt

Marknadsprognosane for egg og kjøt for 2019 er oppdaterte. Dei viser framleis overproduksjon av svin og egg, og betre marknadsbalanse for storfe.


15.01.2019

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2019

I 2019 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.


14.01.2019

Nasjonal jordvernpris 2019 – kandidat frå Rogaland?

Fylkesmannen ønskjer forslag til kandidatar som fortener nasjonal jordvernpris 2019.


14.01.2019

Høyring av Regionalt miljøprogram i Rogaland 2019 – 2022

Regionalt miljøprogram, RMP gir oversikt over kva slags regionale miljøtilskot bøndene kan søkje på i Rogaland. Ny programperiode er 2019 – 2022, og frist for å kome med uttale er 18. februar.  


11.01.2019

Viktige endringar i regelverket – tidlegpensjon for jordbrukarar

Det har skjedd fleire sentrale endringar i regelverket. Mellom anna kan bønder no få utbetalt tidlegpensjon samtidig med at dei får uføretrygd, arbeidsavklaringspengar, gjenlevendepensjon, dagpengar eller avtalefesta pensjon frå NAV.


10.01.2019

Tilskot til investeringstiltak knytt til utmarksbeite

Nå er det tid for å laga søknad om tilskot til investeringstiltak. Firsten er sett til 15.mars 2019. Tiltak det kan søkjast tilskot til er til dømes sperregjerde, sanke-/skiljeanlegg, bruer og liknande.


09.01.2019

Bli betre til å fortelje historia bak ditt produkt og din gard

Sett av to helger i februar for å lære korleis du kan nytte historiefortelling til å gjere garden og omgivnadene meir attraktive.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.