Landbruk og mat


21.10.2019

Fint besøk til Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har lagt til rette for ein fagtur for Landbrukspolitisk avdeling i landbruks- og matdepartementet (LMD) den 22. og 23.oktober.  Dei får ei brei innføring i det som rører seg innan landbruks- og matmiljøet i Rogaland.

18.10.2019

Bygg nytt fjøs i tre – Daniel Andreas Breivik kan hjelpe deg!

Landbruksavdelinga har engasjert Daniel Andreas Breivik for å promotere nye fjøs i tre. Han vil ha kontor på heimegarden i Skjold og ha hovudengasjementet i heimkommunen Vindafjord. Bygg i tre har fått merksemd m.a. ut frå klimaomsyn, og vil få ekstra prioritet når det gjeld investeringsmidlar i 2020.

17.10.2019

Fagdag om naturbrann

Korleis kan kontrollert brenning av lyng og rydding av kratt ver med på å førebygge villbrannar?  Det blir invitert til fagdag om naturbrann på tvers av fagfelt.

17.10.2019

Bli smittevernsjef på eigen gard!

Bønder i Rogaland kan spare millionar kroner kvart år ved å sette inn tiltak som gir betre dyrehelse.

17.10.2019

Eit nytt friskt pust på landbruksavdelinga

I haust og minst 6 månadar fram i tid kan de treffe Margit Reiersen på Landbruksavdelinga. Reiersen skal mellom anna mobilisere for fleire vipe-tiltak i jordbruket, og kartlegge utfordringane for mjølkeproduksjon i Vindafjord og Suldal.

16.10.2019

Verdas matvaredag

16. oktober er verdas matvaredag. Dagen er blant anna meint å minne oss om at mange menneskje fortsett svelt. Sjølv om vi i Noreg i det daglege ikkje opplever mangel på mat, er situasjonen i mange utviklingsland ein ganske anna.

14.10.2019

Invitasjon til nettverksmøte om landbruk

Korleis kan vi med FNs berekraftsmål i bakhovudet, hjelpe bygdefolket til å bli meir innovative og nyskapande, samt sikre auka verdiskaping frå landbruket? Spørsmålet blir stilt av kommunane Tysvær og Vindafjord.

11.10.2019

Bli tryggare på å handtere kritiske situasjonar i husdyrhaldet

Det vil handle om bonden som må ta riktige val til riktig tid når spesialveterinær Elisiv Tolo frå Animalia kjem til Agrovisjon.

10.10.2019

Hugs søknadsfristen 15. oktober

Dette er fristen for å levere andre del av søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2019. Både planteprodusentar og husdyrprodusentar kan levere søknad i oktober.

08.10.2019

Statsbudsjett med fokus på grøntsektoren og skogbruksnæringa

I statsbudsjettet for 2020 kjem det fram at det er ein auke på 5 % i løyvingane under Landbruks- og matdepartementet, til i alt 20,4 milliardar kroner.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.