Landbruk og mat


27.03.2020

Auka nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Førebelse tal for 2019 viser at det i Rogaland blei omdisponert om lag 580 dekar jordbruksareal gjennom plan. Dette viser ei auke sett i høve til det vi har registrert dei siste åra, samstundes er talet lågare enn gjennomsnittet for dei siste 10 åra på om lag 900 dekar.  

27.03.2020

Hjelp studenten Josefine – svar på forbrukerundersøkelse

Koronakrisen satte stopper for Josefine sin forbrukerundersøkelse. Nå trenger hun din hjelp for å komme i havn med studentoppgaven sin. Vi håper du setter av 5 minutter til å svare på en kort undersøkelse om dine butikkvaner.

24.03.2020

Det høgste treet i Rogaland er kåra!

I februar blei det lyst ut ein uformell konkurranse om å finne det høgste treet i Noreg og i kvart fylke. Vinnaren i Rogaland står ved Ritlandsvatnet i Suldal. Me gratulerer! Treet er heile 46,1 meter og har overlevd skrivemaskina, unionsoppløysinga og både ein og to verdskrigar. Mykje tydar på desse hendingane har gått stilt og roleg for seg rundt Ritlandsvatnet, for bestandet står fint enno.

24.03.2020

Hjelp til gode vurderingar etter naturmangfaldlova

Kommunane tek mange avgjerder som påverkar naturmangfaldet. Til hjelp i saksbehandlinga har Miljødirektoratet utvikla nettkurs. Kursa er gratis og tek ca 1,5 time å gjennomføre.

23.03.2020

Biogass - godt eksempel på sirkulærøkonomi!

Miljødirektoratet har greia ut potensialet for biogass i Noreg, og korleis politiske verkemiddel kan gi auka produksjon og bruk fram mot 2030. Rapporten er ein av fleire rapportar om satsing på biogass. Også her er målet om 30 prosent husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg framheva.  

23.03.2020

Ikkje brenn lyngheia di no!

Fylkesmannen i Rogaland åtvarar på det sterkaste mot lyngbrenning denne våren. Grunnen er at villbrannar ikkje kan utelukkast, og om uhellet er ute vil det tappa samfunnet for ressursar som trengs andre stadar i desse korona-tider. Vi ber difor alle som planlegg utmarksbrenning no å følge råd frå brannvesenet og aller helst utsetje lyngbrenninga til hausten. Dei fleste kommunane i Sør-Rogaland har framskunda det generelle bålforbodet til 26. mars, og det blir vurdert i resten av fylket.

20.03.2020

Nye retningsliner for praktisering av dispensasjon frå søknadsfristen ved søknad om produksjonstilskot i perioden 2017-2019

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at søknadsfristane skal praktiserast meir fleksibelt i perioden frå nytt elektronisk søknadssystem blei teke i bruk i 2017 og fram til ny varslingsteneste kom på plass i 2020.

18.03.2020

Plangruppa arbeider frå heimekontor

Arbeid med innspel til planar etter plan- og bygningslova held fram som normalt med saksbehandling frå heimekontor. Me reduserer den fysiske møteverksemda og tar i bruk digitale verktøy som Skype og Teams eller telefonmøter for nødvendig dialog - både internt og med kommunar, Rogaland fylkeskommune og andre statlege etatar.

18.03.2020

Ny E 39 – medan vi ventar på sentral avgjerd

Dei mest krevjande arealplan-spørsmåla i Rogaland om dagen handlar om nye infrastrukturtiltak. Det er nå ei tid sidan vi gav vår uttale til kommunedelplan for ny E39 frå Lyngdal til Ålgård, og Statens vegvesen skal nå gi sitt råd til sentrale styresmakter.

18.03.2020

Tilskot til avløysing ved sjukdom i koronasituasjonen

Landbruksdirektoratet vurderer forløpande om tilskot til avløysing og landbruksvikar må tilpassast koronasituasjonen. Fylkesmannen skal formidle vidare aktuelle spørsmål og problemstillingar, og vil ha kontakt med mellom anna avløysarlaga.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.