Landbruk og mat


02.07.2020

Treng du ny gjerdeklyvar eller hundeport? Slik går du fram

Framleis har dei fleste kommunane gratis gjerdeklyvarar på lager etter den gamle tilskotsordninga. Ta kontakt med kommunen viss du treng ein på di driftseining.

29.06.2020

Ny regionalplan for Jæren er et godt utgangspunkt for å bygge tett og godt på Jæren, samtidig som me vernar om natur og landbruk

Fylkesmannen har gitt uttale til Regionalplan for Jæren 2050, fase 2. Fylkesmannen støtter hovudgrepa i planen, og meiner det er gjort eit grundig og godt planarbeid. For å ivareta viktige regionale og nasjonale mål og omsyn, har vi merknader som blant anna gjeld: Tydelegare differensiering og prioritering mellom utbyggingsområde, klarare retningsliner for å sikra rett verksemd på rett stad og endra soneinndeling for parkeringsdekning Innspel til supplering og konkretisering av nye retningsliner til stadsforming og bukvalitet, og til blågrøn struktur Etterlysing av større fokus på klimakutt og klimagassreduksjon i planen, særleg med verkemidlar som kan sikrast gjennom arealdisponering Innspel til aktuelle oppfølgingsoppgåver som kunne vore tatt inn i handlingsprogrammet    

26.06.2020

Studentoppgave kaster lys på forbrukeren i Rogaland

Forbrukerundersøkelsen om økologisk mat viser at over 17 prosent av Rogalendingene velger økologisk på hver eneste handletur.

26.06.2020

Har du en prosjektidé innen økologisk mat og landbruk?

I så fall kan du søke tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Ønsket er å få frem prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling eller reduserer hinder for økologisk produksjon og marked. Obs, søknadsfristen er 15. september!

25.06.2020

Bygg i tre for framtida

Å bygge i tre gir klimagevinst i form av binding av CO2 i bygget. Dette treng ikkje å gå på bekosting av verken byggeprosessen eller kvaliteten på resultatet. Noregs styrste næringsbygget med berekonstruksjon av tre står i Stavanger og nådde denne veka toppen i to kåringar gjort av byggebransjen sjølv.

25.06.2020

Film: Korleis ta vare på vipa?

I filmen fortel bønder på Jæren om gode vipe-tiltak. Her kan du mellom anna sjå korleis reira blir dekka til med ein "vipedisk" under gjødsling med slepeslangar.

25.06.2020

Oppsummering av Vipe-nar

Her kan du lese om tiltaka som blei presenterte under Fylkesmannen sitt webinar om vipa, mellom anna varmesøkande droner til lokalisering av lokalisere vipereir og "vipediskar" til  miljøvenleg gjødselspreiing. 

24.06.2020

Hva tenker melkebønder i Suldal om framtiden?

Halvparten av bøndene med båsfjøs planlegger å avvikle melkeproduksjonen innen 2034. Dette er dramatisk! I samme periode vil mange gårdsbruk og bønder stå overfor et eierskifte med tunge valg og mye usikkerhet.

17.06.2020

Webinar i plan- og byggesak til høsten

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar innenfor plan- og byggesak onsdag 23. september.

17.06.2020

Støtte til mjølkeprosjekt

Rogaland fylkeskommune har gjennom Handlingsprogram landbruk løyvd 450 000 kr til prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift på små og mellomstore bruk i Rogaland». Dette er godt tilpassa prioritering av mjølkebruk med 15-30 mjølkekyr.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.