Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


14.08.2018

Interessa for gamle storferasar er stigande

Kokkane meiner at kjøt frå dei gamle storferasane er fullt på høgde med det berømte Kobe-kjøtet viss ein behandlar det riktig. Kjøtet har tynnare muskelfibre og meir intramuskulært fett enn ordinære storferasar.


09.08.2018

Kva er Reko-ringar?

Ein ny salskanal har dukka opp i Noreg i år: Reko-ringar. Produsentar møter kundar til avtalt tid for å selja gardsprodukt utan mellomledd. Dette kan bidra til betre lønsemd for produsentane, auke lokalmatproduksjonen og synleggjere småskala matproduksjon for forbrukarane.


09.08.2018

Korleis skal ein fôre dyra til vinteren?

Det var stort oppmøte når Rogaland bondelag arrangerte møte på Jæren for å diskutere grovfôrsituasjonen. Deltakarane fekk nyttig informasjon og gode råd om korleis dei best skal handtere situasjonen med lite grovfôr.


09.08.2018

Tenkjer du å søkje om erstatning for avlingssvikt på grovfôr?

Søknadsfristen er 31. oktober, men det er allereie no mogleg å søkje om forskotsutbetaling. Det kan betalast ut inntil 70 % forskot. Sidan endeleg dokumentasjon på årets avling ikkje er klar enno, må desse søknadene ta utgangspunkt i anslåtte avlingar.


08.08.2018

Vellukka 4H-landsleir på Øksnevad vidaregåande skule

Mykje sol og sjarm blei det for ungdommane som gjesta Rogaland i førre veka. Med seg heim har dei leirsekken full av flotte naturopplevingar, kjekke aktivitetar og mange, nye vennar!


06.08.2018

Har du lyst å oppleve Bergen Matfestival?

Er du matinteressert, kokk eller produsent? Da kan Matfestivalen vere den rette plassen for å komme i kontakt med andre, smake på produkt og lære om lokalmat.


02.08.2018

Søknad om produksjonstilskot 2018 og utfordringane med tørken

På grunn av dei alvorlege konsekvensane av den langvarige tørka, har Landbruks- og matdepartementet kome med presiseringar om korleis regelverket skal praktiserast når det gjeld arealtilskot og tilskot til dyr på beite. Mellom anna er det gitt ein generell dispensasjon frå kravet om at at hovuddelen av grovfôrinntaket til dyra skal skje ved beiting.


01.08.2018

Hestemøkk – krav til lagring

Fylkesmannen får av og til spørsmål frå kommunane om regelverket for lagring og bruk av hestegjødsel. Korleis skal ulovlege deponi følgast opp?


26.07.2018

Rogaland er i front innan bioøkonomi

Bioøkonomistrategien for Rogaland er eit viktig steg i ei berekraftig retning for fylket. Strategien er ambisiøs, men ei klarare prioritering er nødvendig.  


24.07.2018

Regional jordvernstrategi: Eit viktig initiativ

Rogaland fylkeskommune har teke eit viktig initiativ for å redusere nedbygginga av jordbruksjord gjennom ein eigen jordvernstrategi. Målet er at det maksimalt skal omdisponerast 400 dekar årleg. Fylkesmannen i Rogaland finn mykje positivt i forslaget. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel