Landbruk og mat


10.10.2018

Sluttmarkering av mjølkeprosjektet på Finnøy på live-podcast

Det blir live-sending frå bondepub på Finnøy fredag 19. oktober kl 19 på Landahuset, som ei sluttmarkering av mjølkeprosjektet Finnøy Framtid Mjølk. Det blir spanande å høyre om prosjektet har resultert i konkrete satsingar. Alle er velkomne til å delta.


10.10.2018

Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2018 – endra praktisering av søknadsfristen

Fristen for å søkje produksjons- og avløysartilskot er forlenga fram til og med 29. oktober 2018. Dette gjeld også dei som var for seint ute med søknad innan fristen 15. mars, då det i år er opna for at dei no kan levere søknad innan 29. oktober.


09.10.2018

Regjeringa set jordvern meir på dagsorden!

Regjeringa la i går fram oppdatert nasjonal jordvernstrategi i samband med statsbudsjettet. Dette er med på å setje jordvern meir på dagsorden, og det er kome fram to nye konkrete tiltak.


05.10.2018

Er du interessert i å vidareutvikle verksemda di ved hjelp av forsking?

Det blir gjennomført prosjektverkstader i Haugesund 29. oktober og i Stavanger 13. november. Her kan du lære om ulike ordningar og korleis du kan søke om forskingmidlar.


05.10.2018

Plenproduksjon kan ikkje vere styrande for konsesjonspris

Dette er konklusjonen i ei konsesjonssak i Sandnes. Sandnes kommune nekta konsesjon ut frå prisomsyn i ei sak der føremålet med kjøpet var plenproduksjon. Utgangspunktet for avkastningsverdi er det som er vanleg jordbruksproduksjon i området. Dette sikrar ei forsvalig prisutvikling.


03.10.2018

Jordbruksoppgjeret blir investert i bygda

Kvart år blir det investert for godt over ein milliard i landbruksbygg og landbruksmaskinar i Rogaland. Talgrunnlaget er henta frå Tveit Rekneskap AS.


02.10.2018

Tydeleg jordvernbrev frå statsråd Bård Hoksrud

Landbruks- og matministeren sende den 1. oktober ut eit brev til alle Fylkesmenn om at jordvern er ei viktig nasjonal og regional interesse i planlegginga i kommunane. Det blir også annonsert ein oppdatert nasjonal jordvernstrategi i samband med statsbudsjettet.


01.10.2018

15. oktober er frist for å søke regionalt miljøtilskot

Planar om å søke tilskot til skjøtsel av bratt areal, kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller til miljøvenleg gjødselspreiing? Vi oppmodar alle som vil søke regionalt miljøtilskot om å snarast mogleg levere søknaden. Anten elektronisk eller på papir til landbruksforvaltninga i kommunen. Søknadsfristen er 15. oktober. Gløymer du å levere søknaden, eller vil gjere endringar i søknaden etter frist, så kostar det 1000 kroner per kvardag.


28.09.2018

Stø kurs frå Gjesdal kommune

Gjesdal har lagt ut ein avgrensa revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel til høyring. Forslaget er totalt sett eit planfagleg solid dokument, men nokre føresegner er i konflikt med nasjonale og regionale omsyn.


28.09.2018

Hoksrud opna Noregs mest moderne veksthus for forsking på veksthusgrønsaker

Vi gratulerer NIBIO med eit flunkande nytt veksthus på Særheim. Her er det investert rundt 20 millionar kroner for å gi forskarane den beste reiskapen for å vidareutvikle ei næring som stiller store krav til teknologi, effektivitet og kvalitet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.