Landbruk og mat


21.09.2020

Ny vurdering av erstatningar etter pålegg om nedslakting

Fylkesmannen må vurdere fem allereie utbetalte saker på nytt. Årsaka er nye føringar frå Landbruksdirektoratet for berekning av erstatning for hus, bygningar, innreiing etter offentlege pålegg om nedslakting. Dei nye føringane kan bety større erstatning for bøndene. 

18.09.2020

Søknadsfristen for tilskot til organisert beitebruk er 15. november

Fristen for beitelaga i Rogaland for å søkje regionalt miljøtilskot er 15. november. Tilskotet går til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. 

18.09.2020

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar

Det er framleis gode moglegheiter til å få tilskot til heilmekaniserte drifter med høge driftskostnadar og ekstra tilskot til taubanedrifter. Furu- og lauvdrifter med påfølgande treslagsskifte er blant aktuelle og prioriterte tiltak i Rogaland.

16.09.2020

Pimp maten til dei eldre

Mange eldre får ikkje i seg nok og riktig mat. Matgledekorpset skal gi gode råd om korleis eldre med enkle grep kan få i seg meir energi- og proteinrik mat.

15.09.2020

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland

Frå 15. september kan du som er bonde søkje regionalt miljøtilskot, til dømes tilskot til skjøtsel av bratt areal, beite av kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller miljøvennlig gjødselspreiing. Siste frist for å søkje er 15. oktober.  

11.09.2020

Departementet godkjenner bustadområde på Austre Åmøy i Stavanger

Både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland hadde motsegn til bustadområdet, av omsyn til nasjonal og regional jordvernpolitikk – og fragmentering av landbruksareal.

10.09.2020

Kom deg ut på ØKOUKA, 18.-27.september!

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av norsk økologisk mat og landbruk med mange arrangement til inspirasjon, informasjon og ettertanke. I år har du også mulighet å logge deg på flere webinar!

08.09.2020

Husdyrkonsesjon, konsesjonsgrense og kontroll

Intensjonen med husdyrkonsesjonsregelverket er å legge til rette for spreidd husdyrproduksjon på fleire gardsbruk. Regelverket set grense for kor mange dyr som kan slaktast og utrangerast gjennom året, og kor mange dyr ein kan ha i produksjonen til ein kvar tid.

05.09.2020

Landbruket sin heiderspris til Stian Espedal

Statsråd Olaug Vervik Bollestad delte i dag ut landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2019 til Stian Espedal.

04.09.2020

Tida er forbi der vi nyttar god fulldyrka jord til arealkrevjande bygg for handel

Det er inga skam å snu. Tvert om, innleiar Fylkesmann Lone M. Solheim og landbruksdirektør Geir Skadberg i sitt debattinnlegg i Jærbladet tidlegare i dag. Les heile innlegget her.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.