Landbruk og mat


22.01.2020

Fagdag "Stolt bonde med tru på framtida"

Måndag er det duka for ein fagdag utanom det vanlege i Tysværtunet på Haugalandet. I sentrum står omstilling, berekraft, innovasjon og teknologi i landbruket.

17.01.2020

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2020

I 2020 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.

17.01.2020

Lokalprodusert sirup til Grüne Woche

Då Osckar Lie og Sigrud Marud Lauridsen overtok Lie gård for 5 år sidan, var det lite som tyda på at produkta frå denne garden skulle reise til verdas største matmesse i Berlin.

13.01.2020

Statsvitskapstudent med hjarte for landbruk

Josefine Gjøvik Michelsen skal kaste lys over forbrukarpreferansar for økologisk mat i Rogaland.

06.01.2020

Frist for etterregistrering er 10. januar

Dersom du har søkt om produksjonstilskot i jordbruket eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober 2019, kan du etterregistrere nokre opplysningar.

06.01.2020

Inntil 400 000 kr ekstra i tilskot til landbruksbygg i tre

Landbruksdepartementet gjorde endringar i forskrift i samband med innføring av ekstra tilskot til trebygg frå 01.01.2020. Dette blei avtalt i jordbruksoppgjeret i 2019.

02.01.2020

Store verdiar i utmarka!

Rapporten «Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Rogaland» frå desember 2019 gir oss mykje god kunnskap om utmarksressursane i Rogaland. 

20.12.2019

Frivillig sal av mjølkekvote til staten opnar 2. januar

Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021. For å forhindre overproduksjon av kumjølk i Noreg, blir kvoteeigarar inviterte til å selje mjølkekvoter til staten.

19.12.2019

Biogass frå husdyrgjødsel – det ligg til rette for realisering på Jæren

Det ligg meir enn nokon gang til rette for å lykkast med satsing på biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Det kjem fram av Norce AS sin sluttrapport frå forprosjektet «Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren». Det er nå viktig at satsinga blir teke vidare.

13.12.2019

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg.   

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.