Landbruk og mat


01.12.2020

Covid-19 ordninga for skogbruket er føreslått vidareført i 2021

Vidareføringa føreset vedtak i Stortinget før jul. Ordninga tilførast ikkje nye midlar. Av ei totalramme på 50 mill. kr står det att litt under 10 mill. kr som ikkje er disponert/løyvd, og som kan brukast mot eventuelle nye søknadar i 2021.

26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.

25.11.2020

Hald klauvane reine og bruk klauvboks

Klauvsjukdommen digital dermatitt er på frammarsj i Noreg, og innsatsen til bøndene er avgjerande for å halde den i sjakk.

25.11.2020

Kurs i avfallshandtering for landbruket

Ein ny undersøking frå Norwegian Research Centre (Norce) konstaterer at 70 prosent av plasten i norske lakseelvar er rundballplast. Landbruket bør difor ta meir ansvar for sikre at plast og anna landbruksavfall blir handsama på rett vis.

24.11.2020

Resirkulering av gjødselvatn i veksthus - investeringskostnader og lønsemd

Kor mykje kostar det å få på plass resirkulering av gjødselvatn i eit gartneri? Og når sparar gartnaren så mykje gjødsel at eit slikt anlegg blir lønsomt? Dette har NIBIO undersøkt, og rapporten er klar. 

24.11.2020

Matgledekorpset Rogaland går til filmen med «pimp maten heime»

Nå kjem snart nokre av oppskriftene våre på korte filmar som gjer at kven som helst kan sjå dei heime hos seg sjølve.

24.11.2020

Nyyyt leverer til heile landet

Ein av grunnane til at lokalmatverksemda Nyyyt frå Bjerkreim har lukkast i daglegvarehandelen er at dei har "eit vanvittig, sterkt fokus på kvalitet".

23.11.2020

Tema: Vernskog i Rogaland

Opp mot fjellet og ut mot havet tener skogen som vern mot ver, vind og naturskadar for annan skog, dyrka mark og bygningar. Kommunane i Rogaland har definert eigne grenser for kvar skogen tener som vern og reglar knytt til skjøtsel og hogst innanfor desse områda. 

23.11.2020

Ønsker fleire rogalandsprodukt i sortimentet

Ønsket kjem frå ASKO og Norgesgruppen, og dei rår lokalmatprodusentar som tenker seg inn i daglegvaresegmentet om å vere godt førebudd. Treng du hjelp, så vil dei gi det.

20.11.2020

Tal frå søknadane om produksjonstilskot i 2020

Landbruksdirektoratet har publisert ein førebels statistikk over føretak, areal og dyr basert på søknadene om produksjonstilskot i jordbruket for 2020. Tala viser utviklinga i dyretalet for Rogaland for dei ulike produksjonane. Det har vært ein auke i sauebestanden og ammekubestanden siste år, medan tal for mjølkeku og avlspurker har gått ned.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.