Landbruk og mat


12.11.2019

Endring i regelverket for regulering av griseproduksjon

Etter ein lang prosess med diskusjon om eingongspurker, har Landbruks- og matdepartementet endra husdyrkonsesjonsforskifta for å redusere bruk av denne produksjonsforma. Frå 1. januar 2020 skal smågrisproduksjonen regulerast både på tal innsette og på tal utrangerte avlspurker.

08.11.2019

15. november er frist for å søke tilskot til organisert beitebruk

Kvart år blir over 110 000 sau slopne ut på utmarksbeite i regi av eit beitelag. Beitelaga får regionalt miljøtilskot til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Frist for å søke er 15. november.  

05.11.2019

Velkomen til studietur om grøn omsorg og Inn på tunet

Inn på tunet Rogaland, i samarbeid med Fylkesmannen, arrangerer studietur mandag 18. november. Turen går til Tryggvi Islandshestegård og Røyrvik Aktivitetsgard på Ganddal/ Kverneland i Sandnes kommune.

03.11.2019

Pioneren Olav Røysland frå Voll fekk Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019

Den innovative bonden foredlar husdyrgjødsel til biogass, og bioresten nyttar han til eigen produksjon av økologiske bær. Han er ein meister i å tenke nytt og har vore ein pilot for satsinga på biogass i Rogaland.

30.10.2019

Gå ikkje glipp av Agrovisjon 2019

1.-3. november er det tid for Agrovisjon 2019. Her blir det utstillingar med landbruksmaskinar og reiskap, konferansar og ikkje minst tid til å møte andre i næringa.   

30.10.2019

31. oktober er frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt

31. oktober er siste frist for å søkje erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon og ved svikt i honningproduksjon. Det må vere klimatiske årsaker til avlingssvikten.

24.10.2019

Nær ei dobling av sal av mjølkekvoter

94 bønder frå Rogaland sel mjølkekvota si. Det viser foreløpige tal frå Landbruks- og matdepartementet.

24.10.2019

Lærerik Inn på tunet studietur til Vindafjord

25 deltakarar besøkte tidlegare i oktober gardane Søre skogen og Haugen gard. Her var det mykje å lære om Inn på tunet-tilboda retta mot oppvekst og skule samt helse- omsorg- og arbeidssektoren. 

23.10.2019

Dyrevelferd handlar om meir enn haldningar

Viktige faktorar som mestring og forståing for krav blir ofte utegløymt i diskusjonen om dyrevelferd.

23.10.2019

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i januar 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.