Landbruk og mat


13.09.2019

Bli tryggare på dyrevelferd

Bransjen inviterer husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon. Målet er å gjere bøndene tryggare på dyrevelferd, fordi friskare dyr gir høgare kvalitet.

09.09.2019

Interessante salskanalar for frukt og grønt

Fylkesmannen si Landbruksavdeling har vore på studietur til Sør Tyskland, der mellom anna frukt- og grønsaksprodusentar vart vitja. Desse hadde interessante, og for oss nye salskanalar.

02.09.2019

Nasjonal jordvernpris 2019 tildelt Randaberg kommune

Prisen blei i dag delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Fylkesmannen i Rogaland nominerte Randaberg til prisen. 

29.08.2019

Velkomen til fagdag om beite, dyrevelferd og direktesal

Velkomen til en dag med spennande foredrag og drøs, på Øksnavad torsdag 26. september.

26.08.2019

Dialogsamling for landbruksforvaltninga

Fylkesmannen inviterer landbruksforvaltninga i kommunane til dialogmøte. Tema som blir tatt opp er mellom anna handsaming av konsesjonssaker, SMIL og drenering, felles skogforvaltning i Sør-Rogaland med meir.  

23.08.2019

Regionalt miljøtilskot – viktig informasjon til søkjarane om kart

Skal du søkje om regionalt miljøtilskot? Då må du teikne alle tiltaka på nytt inn i kartet. I år kan du ikkje hente inn kartdata frå tidlegare søknadar. Vi anbefaler difor alle om å sende søknaden i god tid før søknadsfristen 15. oktober.

22.08.2019

Kvitsøy eit livskraftig øysamfunn

Kvitsøy har hatt revidert kommuneplan på høyring. Kvitsøy innehar mange unike verdiar, til dømes eit særeige landskap. Fylkesmannen har innvendingar til tiltak som vi meiner utfordrar Kvitsøy sin eigenart, til dømes omsynssone til hotell i strandsona.

21.08.2019

Bli med på markvandring om soner for pollinerande insekt

Tysdag 27. august inviterer NLR Rogaland til markvandring hjå Lars Braut og på Felleskjøpet sin forsøks- og stamsædgard i Klepp. Her kan alle interesserte sjå døme på sådde pollinatorsoner, og bli med på å diskutere korleis vi kan få meir pollinerande vekstar i jordbruket

16.08.2019

Styrkar innsatsen for betre husdyrhald

Fylkesmannen gir 350 000 kr til prosjektarbeid retta mot bøndene med mål om betre dyrevelferd og dyrehelse.

16.08.2019

Ønsker du betre tilgang til matmarknaden? Bli merkebrukar!

Det handlar kort og godt om å få fram den unike smaken i produkta og å skilje seg ut.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.