Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og frå 2020 er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 er det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma. Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


21.06.2019

Er det skilnad på tenestetilbodet mellom store og små kommunar i Rogaland?

Det var eitt av dei mange spørsmåla det blei svart på då Fylkesmannen i Rogaland inviterte til samling om kommunestruktur 18. juni i Stavanger.

05.06.2019

Er det store eller små kommunar som tar best vare på innbyggarane?

Det er eitt av dei mange spørsmåla det skal svarast på når Fylkesmannen i Rogaland inviterer til samling om kommunestruktur 18.juni

04.04.2019

Kommunestrukturen i Rogaland: Stor undersøking til alle kommunane

Det blir nå gjennomført ei brei nettbasert spørjeundersøking i alle rogalandskommunane. Dette er det første leddet i ein samarbeidsavtale me har gjort med forskingsinstituttet NORCE knytt til kommunestrukturen. 

02.04.2019

Forsand: Lovleg vedtak om folkerøysting

Fylkesmannen har motteke krav om lovlegkontroll av kommunestyret i Forsand sitt vedtak om at det skal haldast folkerøysting. Konklusjonen er at vedtaket er lovleg.

20.03.2019

Forsand: Departementet avslår utsetting av grensejustering

I tillegg avslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet to innbyggarinititiativ om grensejustering. 

04.03.2019

Kommunestruktur: Samarbeidsavtale med NORCE

Fylkesmannen i Rogaland og forskingsinstituttet NORCE har skrive under ein samarbeidsavtale om arbeid med kommunestrukturspørsmål. Første del av prosjektet er å gjennomføra ei brei undersøking i kommunane.

27.02.2019

Departementet stoppar nye grensejusteringar inntil vidare

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at det ikkje blir vedtatt nye grensejusteringar i norske kommunar nå. Årsaka er at dei alt vedtatte justeringane frå 1. januar 2020 er arbeidskrevande å få på plass. 

15.02.2019

Kommunestruktur: Nytt verktøy og ny rettleiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå oppdatert rettleiingsmateriellet knytt til vurdering av kommunestruktur. Dette er meint som ein kunnskapsbase for lokale diskusjonar.

13.02.2019

Kommunane løyser oppgåver gjennom samarbeid

NIVI Analyse har på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt korleis kommunale oppgåver blir løyste i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Mange kommunar løyser oppgåvene i lag. 

05.02.2019

Forsand: Fylkesmannen avslår søknad om ny grensejustering

Innbyggarinitiativet frå Forsand om å tilbakeføra delar av det grensejusterte området på nordsida av Lysefjorden frå Strand til Forsand, blir avvist av Fylkesmannen i Rogaland.

Fleire nyhende