Kommunereforma

Regjeringa ønskjer eit sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn fridom og høve til å styre sin eigen kvardag og samfunnsutvikling. Reforma gir færre kommunar, og frå 2020 vil det vere 356 kommunar i Noreg. 

Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagde oppgåver, gi betre høve til å utvikle berekraftige og gode lokalsamfunn, og dessutan ivareta viktige frivillige oppgåver. Som eit generelt prinsipp skal reforma leggje grunnlaget for at alle kommunar kan løyse dei lovpålagde oppgåvene sine sjølve.

Regjeringa har desse måla for reforma:

  • Gode og likeverdige tenester til innbyggarane
  • Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
  • Berekraftige og økonomisk robuste kommunar
  • Styrkt lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur vart vedteken av Stortinget 8. juni 2017.

Vis meir


12.12.2018

Kommunereform: Nytt oppdrag til Fylkesmannen

Regjeringa har lagt til grunn at det framleis er behov for endring i kommunestrukturen, og Fylkesmannen skal også nå ha ei sentral rolle.


10.12.2018

Ombo skal tilhøyra Finnøy kommune

Øya er i dag delt mellom Finnøy og Hjelmeland. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensa skal justerast slik at heile øya Ombo skal tilhøyra Finnøy kommune. 


10.12.2018

Preikestolen blir overført til Strand kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensa mellom kommunane Forsand og Strand skal justerast slik at områda nord for Lysefjorden skal tilhøyra Strand kommune.


30.06.2017

KOMMUNEREFORMA: Kompensasjon til dei som blir ufrivillig åleine

Eigersund, Time, Gjesdal, Strand og Tysvær får om lag 10 millionar kroner totalt i kompensasjon. 


23.06.2017

Invitasjon til felles kommunestyremøte for Forsand og Sandnes

I samband med at Stortinget har vedtatt at Forsand og Sandnes skal bli ein kommune, blir det kalla inn til felles kommunestyremøte.


23.06.2017

Invitasjon til felles kommunestyremøte for Finnøy, Rennesøy og Stavanger

I samband med at Stortinget har vedtatt at Rennesøy, Finnøy og Stavanger skal bli ein kommune, blir det kalla inn til felles kommunestyremøte. 


07.06.2017

Fylkesmannen vurderer lovlegkontroll av Forsand-vedtaket

Fylkesmannen vurderer å ta kommunen sitt avvisingsvedtak i går opp til lovlegkontroll av eige tiltak. Bakgrunnen er at kommunestyret truleg hadde plikt til å ta den aktuelle saka opp til behandling.


30.03.2017

Fylkesmannens rolle i grensejusteringssaker

Fylkesmannen har så langt i år mottatt éin søknad knytt til justering av kommunegrensa i ein kommune som inngår i kommunereforma (Forsand). Saka er utsett, men ikkje lagt vekk.


16.12.2016

Kommunereform: Fylkesmannen tilrår at heile Ombo blir ein del av "nye Stavanger"

Heile Ombo bør bli ein del av "Nye Stavanger", meiner Fylkesmannen i Rogaland. Dette kjem fram i tilleggsbrevet til den tidlegare tilrådinga vår. Me rår ikkje til grenseendringar i Jøsenfjorden.


27.09.2016

Kommunereforma: Fylkesmannen tilrår danning av fleire nye kommunar

Forsand bør danna ny kommune i lag med Strand og ikkje Sandnes, meiner Fylkesmannen i Rogaland. I den faglege tilrådinga vår foreslår me fleire endringar frå 1. januar 2020.


Fleire nyhende


Status i kommunane

Oversiktskart

Oversiktskart

Klikk for større versjon

browser does not support iframe. <a href="http://www.temakart-rogaland.no/kommunereform_status" target="_blank" data-mce-href="http://www.temakart-rogaland.no/kommunereform_status">You can see the content of the frame here</a>