Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og frå 2020 er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 er det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


07.07.2020

Departementet opprettholder beslutningen om ikke å utrede grensejustering

Dette skriver kommunal- og moderniseringsministeren i brev til Fylkesmannen der han viser til resultatene fra innbyggerundersøkelsen gjennomført på fastlandsdelen av Karmøy. 

24.06.2020

Innbyggarhøyring i Karmøy kommune: 65 prosent ønsker ikkje ei grensejustering

Det viser innbyggarhøyringa som Opinion har utført for Fylkesmannen i Rogaland. Eit fleirtal av innbyggarane på fastlandsdelen av Karmøy (65 prosent), ønsker altså ikkje ei grensejustering slik at området dei bur i blir ein del av Haugesund kommune.

16.06.2020

Nå skal innbyggjarane på fastlandsdelen av Karmøy høyrast

Ønsker folk i denne delen av Karmøy å tilhøyra Haugesund eller Karmøy? Det vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha svar på. Derfor har Fylkesmannen i Rogaland fått i oppdrag å gjennomføra ei innbyggarhøyring. Snart kan folk som bur på fastlands-Karmøy få ein telefon.

08.05.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ynskjer å høyre innbyggjarane på fastlands-Karmøy om grensejustering

Departementet ber Fylkesmannen, i samarbeid med Karmøy kommune, om å gjennomføra ei slik innbyggjarhøyring. 

04.02.2020

Er kommunekartet i Rogaland tilpassa dagens og framtidige utfordringar?

Frå årsskiftet blei talet på kommunar i Rogaland redusert frå 26 til 23. Eit gjennomgåande trekk ved kommunereforma som ligg bak oss er at store kommunar blei endå større. Dette gjeld ikkje minst i Rogaland. Då blir dei minste kommunane relativt sett mindre. På kort sikt er ikkje dette problematisk, men er kommunekartet i Rogaland tilpassa dagens og framtidige utfordringar? Mykje tyder på at så ikkje er tilfellet.

21.06.2019

Er det skilnad på tenestetilbodet mellom store og små kommunar i Rogaland?

Det var eitt av dei mange spørsmåla det blei svart på då Fylkesmannen i Rogaland inviterte til samling om kommunestruktur 18. juni i Stavanger.

05.06.2019

Er det store eller små kommunar som tar best vare på innbyggarane?

Det er eitt av dei mange spørsmåla det skal svarast på når Fylkesmannen i Rogaland inviterer til samling om kommunestruktur 18.juni

04.04.2019

Kommunestrukturen i Rogaland: Stor undersøking til alle kommunane

Det blir nå gjennomført ei brei nettbasert spørjeundersøking i alle rogalandskommunane. Dette er det første leddet i ein samarbeidsavtale me har gjort med forskingsinstituttet NORCE knytt til kommunestrukturen. 

02.04.2019

Forsand: Lovleg vedtak om folkerøysting

Fylkesmannen har motteke krav om lovlegkontroll av kommunestyret i Forsand sitt vedtak om at det skal haldast folkerøysting. Konklusjonen er at vedtaket er lovleg.

20.03.2019

Forsand: Departementet avslår utsetting av grensejustering

I tillegg avslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet to innbyggarinititiativ om grensejustering. 

Fleire nyhende