Skjønstilskot til språkdeling 2019

Fylkesmannen har fordelt 9,6 mill. kr av skjønsramma for 2019 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.

Bakgrunnen for tildelinga er at desse kommunane har meirutgifter til ekstragrupper som følgje av reglane om språkdeling i grunnskulen. I opplæringslova § 2-5 heiter det: Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe.

Prinsippa er dei same som tidlegare år, dvs. at ein i hovudsak legg vekt på talet på slike ekstragrupper (rapportert i GSI). Vilkåret er at ein har språkdeling i alle fag utanom praktisk-estetiske eller liknande fag, jf. Rundskriv 11/2005 frå Utdanningsdirektoratet.

 

Færre grupper

Det har vore ein reduksjon i talet på ekstragrupper frå i fjor. Samla tildeling til dette føremålet er dermed redusert, medan utteljinga pr. gruppe blir noko høgare samanlikna med i fjor.

Det står etter dette att kr. 7,6 mill. av skjønsramma for 2019. Dette vil i hovudsak bli brukt til kommunale innovasjonsprosjekt, det vil bli lyst ut ein ny  søknadsrunde i nær framtid. Vi vil halde att kr. 3,38 mill. til oktober (5% av totalramma), slik som føresett i retningslinjene frå departementet.

 

Fordelinga er slik:

  kommune 1000kr
1120 Klepp 4000
1121 Time 400
1122 Gjesdal 300
1124 Sola 1100
1130 Strand 1800
1142 Rennesøy 500
1146 Tysvær 1500
  sum 9600

Kontaktpersonar