Fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien

Fylkesmannen fordeler de ekstra skjønnsmidlene som er kommet til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien raskt og effektivt. For Rogaland samlet utgjør midlene kroner 17 881 000. Skjønnsmidlene fordeles med et grunnbeløp på 100 000 kroner til alle kommunene, det resterende fordeles etter folketall.

I forbindelse med utbruddet av covid-19 er det vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene i landet med 250 millioner kroner i 2020. Ekstra skjønnsmidler skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med pandemien. Formålet er blant annet å dekke uforutsette hendelser i kommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordelte 200 millioner kroner av de ekstra skjønnsmidlene til fylkesmennene etter innbyggertall. For Rogaland utgjør dette 17 881 000 kroner. 50 millioner kroner er holdt igjen i departementet til fordeling senere, når en får en bedre oversikt over situasjonen i hele landet. Fylkesmennenes fordeling av midlene skal skje i dialog med kommunene.

Fordeling til kommunene

Kommunene har nå et stort arbeidspress. Fylkesmannen har derfor vært opptatt av å fordele skjønnsmidlene videre til kommunene på en raskt og effektiv måte. Det har ikke vært ønskelig med en ordinær søknadsprosess som krever administrative ressurser i kommunene. Dialogen med kommunene har gått via kommunedirektørutvalget i KS Rogaland.

Alle kommunene har vesentlige merutgifter som følge av pandemien. Det er for tidlig å vite hvor store merutgiftene faktisk blir og hvordan de vil fordele seg mellom kommunene i fylket. Fordelingsmodellen som er valgt tar hensyn til dette. Alle kommunene får et grunnbeløp på 100 000 kroner. Det resterende beløpet fordeles etter folketall.

Tabell 1: fordeling av ekstra skjønnsmidler, kr 17 881 000

Kommuner i Rogaland Ekstra skjønnsmidler
Utsira 106 429
Haugesund 1 312 899
Karmøy 1 469 686
Bokn 127 663
Tysvær 459 256
Vindafjord 382 924
Sauda 249 189
Suldal 223 507
Hjelmeland 183 540
Strand 515 783
Kvitsøy 116 786
Randaberg 464 289
Stavanger 4 761 530
Sandnes 2 687 683
Sola 981 598
Klepp 735 979
Time 714 161
716 596
Gjesdal 489 678
Bjerkreim 190 488
Eigersund 580 880
Sokndal 206 494
Lund 203 962
Rogaland 17 881 000


Midlene vil være på konto hos kommunene 4. mai 2020 og vil framkomme som en egen kolonne på Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sine utbetalingssider, se lenke.