Tiltakspakken er vedtatt av Stortinget

Stortinget vedtok 17. juni 2016 ved behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2016 eit øyremerka tilskot til kommunar på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. kroner til vedlikehald og rehabilitering.

Rundskriv frå KMD og fordeling ligg som vedlegg i høgremenyen.

Det er kome to skriv frå KMD med presiseringar, jf. vedlegg:

1)      Kan nyttast til kyrkjebygg

2)      Om mellombels tilsetting av personar som er registrert arbeidsledige