Svakare skatteinngang enn landet i 2015

Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, det vanlege har vore større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk ned i 2015. 

Tal for skatteinngangen i kommunane i 2015 ligg nå føre. Det var forventa ein inngang på 4,6 %, men resultatet for landet blei 6,0 %. For Rogaland var veksten berre 3,3 %.

Frå Finansdepartementet har det vore operert med desse vekstoverslaga for 2015 (i høve til inngangen i 2014, mill. kr og vekst i %):

Rekneskapstal 2014

128   883

 

Statsbudsjettet 2015 - 8.10.14

135   530

5,2

Sald.prp. for 2015, des. 2014

136   152

5,6

Komm.prp. 2016 - 12.5.15

134   830

4,6

Statsbud. for 2016 - 7.10.15

134   830

4,6

Rekneskapstal 2015

136   597

6,0

 

Best utvikling i 2015 hadde Sola, Hjelmeland og Sauda, men berre Sola hadde meir enn landet. Svakast hadde Eigersund, Bokn og Utsira. Ofte vil sterk vekst eitt år følgjast av svakare vekst det neste.

 

Vekst   i 2015 %

Vekst   i 2014 %

Vekst   i 2013 %

Vekst   i 2012 %

Vekst i   2011 %

Vekst i 2010 %

Skattenivå   2015 i % av landet (100)

Eigersund  

-1,0

8,8

13,9

3,4

-5,2

4,6

102,1

Sandnes

2,9

4,3

10,2

9,2

-3,4

7,8

111,6

Stavanger 

3,2

0,5

6,7

8,7

0,2

10,8

141,1

Haugesund

4,1

0,1

8,8

8,4

-2,7

1,8

97,8

Sokndal

3,7

-0,4

9,0

7,5

-3,6

7,3

88,5

Lund

2,4

3,0

5,7

8,5

-10,4

10,7

79,5

Bjerkreim

3,5

1,0

8,3

12,2

-3,4

1,2

87,9

Hå            

2,8

4,4

7,3

11,6

-4,7

4,3

89,2

Klepp

1,2

3,4

11,8

7,0

-0,6

7,4

100,2

Time     

3,3

2,7

11,9

8,3

-2,0

6,5

101,9

Gjesdal

4,0

4,0

8,0

9,8

-2,6

8,1

95,6

Sola

7,5

5,3

11,7

6,4

2,3

5,5

141,5

Randaberg

1,8

4,6

11,4

8,5

-0,9

5,3

123,3

Forsand

2,8

3,9

3,1

7,8

-4,9

2,1

149,6

Strand   

1,7

3,3

10,0

7,7

-3,7

7,1

91,3

Hjelmeland

5,9

-0,3

2,5

7,0

-2,3

1,6

124,4

Suldal

5,0

-0,6

-0,2

3,8

-0,4

0,1

131,5

Sauda

5,7

-1,2

25,5

-4,2

-6,1

6,0

106,8

Finnøy

0,5

2,4

10,0

11,4

5,9

6,0

95,9

Rennesøy

5,5

3,0

9,9

11,0

3,1

12,6

111,9

Kvitsøy

5,1

-0,3

9,1

2,7

1,0

3,5

88,7

Bokn

-0,7

2,8

4,8

12,5

1,3

2,3

85,6

Tysvær

3,6

2,9

5,4

7,3

0,9

4,5

89,0

Karmøy

3,4

3,4

7,5

5,1

-6,2

8,7

88,5

Utsira

-0,2

-2,0

-1,5

2,7

-2,7

28,1

94,6

Vindafjord 

2,5

-13,1

17,2

8,4

0,7

3,8

97,0

Rogaland

3,3

2,1

8,8

8,0

-1,6

7,7

114,5

Landet

6,0

1,9

5,7

6,8

-3,2

6,7

100,0

Rog. u. Stvgr.

3,4

3,0

9,9

7,7

-2,6

6,1

104,0

 

Nivået for fylket når det gjeld skatteinntekt (inkl. selskapsskatt t.o.m. 2008) pr. innbyggjar viser følgjande utvikling: (% av landet)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

114,5

117,9

118,3

115,8

114,8

113,6

113,1

115,2

115,5

111,6

105,9

105,0

 

Rogaland har oftast hatt betre skatteinngang en  landet. Dette har samanheng med høgare folketilvekst, dels også at personinntektene har auka meir enn landet. I 2014 og særleg i 2015 auka skatteinntekt pr. innbyggjar mindre enn landet.

 

Ein bør sjå dette også i samanheng med inntektsutjamninga i rammeoverføringa frå staten. Kommunar med skattenivå over snittet for landet blir trekt i rammeoverføringa og kommunar som ligg under landsnivået får eit tillegg. For fylket er samla nivå for skatt og inntekts-utjamning på 104 % av landsnivået i 2015. Samla sett er kommunane i fylket ein bidragsytar i denne ordninga, men «bidraget» blei redusert noko i 2015, til 1211 mill. kr, frå 1 395  mill. kr i 2014. 13 av kommunane tener på ordninga, dvs. dei som har lågare skatteinntekt pr. innbyggjar enn landssnittet, i 2014 var det 10 kommunar som tente på ordninga.