Likevel brukbart økonomisk resultat i kommunane i 2015

Driftsresultata i kommunane i fylket i 2015 var betre enn landet, til trass for at skatteinngangen var svakare.

Førebels KOSTRA-tal for 2015 viser at kommunane i fylket under eitt hadde eit netto driftsresultat på 3,3 % av sum driftsinntekter, mot 2,7 % for landet ekskl. Oslo.

Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, jf. elles her. Noko av forklaringa på at resultatet likevel ikkje blei så ille, kan liggja i at det var svært dårleg skatteinngang tidleg på året og at det då blei tatt grep for å unngå underskot.

Best resultat hadde Suldal, Hå og Eigersund, svakast Forsand og Vindafjord.

Netto driftsresultat er eit uttrykk for den økonomiske handlefridomen og er derfor eit viktig økonomisk nøkkeltal.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter dei siste fire åra:

 

2012

2013

2014

2015

Eigersund

2,0

1,2

0,3

6,0

Sandnes

2,9

3,8

2,7

3,1

Stavanger

3,1

1,9

-1,2

3,2

Haugesund

0,0

-0,6

-2,8

1,9

Sokndal

1,4

3,0

-0,8

0,5

Lund

1,2

3,0

-2,7

3,7

Bjerkreim

2,9

3,7

1,8

2,1

8,1

7,1

5,8

6,6

Klepp

1,6

2,1

1,4

4,1

Time

0,4

2,3

0,1

2,8

Gjesdal

5,0

3,6

3,0

1,3

Sola

5,2

1,8

2,8

5,4

Randaberg

2,6

2,1

-0,3

3,5

Forsand

-1,4

15,7

1,9

-0,9

Strand

3,0

1,5

1,9

3,7

Hjelmeland

-3,4

3,0

-1,1

1,2

Suldal

2,9

5,1

8,8

7,6

Sauda

0,2

1,2

3,0

0,9

Finnøy

4,0

3,2

0,7

0,5

Rennesøy

2,0

4,9

0,9

3,3

Kvitsøy

3,0

2,5

5,8

3,6

Bokn

3,2

3,9

-0,1

0,3

Tysvær

3,1

4,6

3,5

4,0

Karmøy

2,1

1,9

0,6

3,3

Utsira

4,0

4,3

-6,3

1,7

Vindafjord

5,6

8,0

0,7

-0,3

Rogaland

2,8

2,6

0,7

3,3

Landet u. Oslo

2,6

2,4

1,0

2,7

Merk at det ikkje er nytta konserntal her, dvs. at kommunale føretak og interkommunale selskap (IKS) ikkje er med.

Kontaktpersonar