Kommuneøkonomiseminar 9. april

Saman med KS og NKK legg vi opp til eit økonomiseminar med aktuelle tema torsdag 9. april. Seminaret «erstattar» det tidlegare KOSTRA-seminaret.

Møtestaden er Victoria Hotel, Stavanger sentrum.

Tema vil vera:

Finansieringsutfordringer: Lenvikdommen, strategier og alternativ v. Stein Kittelsen økonomisjef Klepp

Momskompensasjon utleigeboligar, sak med skatteeetaten, v. Per Blikra, økonomisjef Randaberg

(og evt. repr. for skatteetaten)

Stramare tider - sysselsetjingsutvikling og konsekvensar, v. Gustav Svane, NAV

Nye reglar for tilskot til private barnehagar, v. Per Arne Sandvold, Fylkesmannen

Evt. andre korte tema, m.a. KOSTRA-rapporteringa 2014

Lenkje til program og påmelding.

Ved påmelding skal ein få ein e-post som stadfesting. Send ein e-post om dette ikkje fungerer.

Den årlege Kommuneøkonomidagen blir i år arrangert torsdag 21.mai. Vi ber om at ein kryssar av denne datoen i kalenderen. (Kom.propen kjem 12. mai)

Vi nyttar også høvet til å melda om at det snart vil bli lyst ut  midlar til kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekt, med søknadsfrist tidleg i mai.

Kontaktpersonar