Koronaviruset: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. På denne siden forsøker vi å holde kommunene oppdatert på hva som til enhver tid gjelder og legger ut informasjon om endringer i allerede vedtatte forskrifter.

I lenkesamlingen finner du de forskriftene vi ser på som mest relevante. I artikkelen under finner dere informasjon om nye forskrifter og endringer.

 


05.04.2020: Det er åpnet for at Helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell jf. Covid-19 forskriften § 17 i særlige tilfeller. Slike tilfeller beskrives nå i forskriften med: bl.a. dersom reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold, for å delta i administrativ eller pasientrettet virksomhet innenfor humanitært hjelpearbeid eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. Helsepersonell kan påklage Helsedirektoratets vedtak til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

03.04.2020: Det er gitt unntak i Covid-19 forskriften § 6 om karantene for den som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, dersom man har krysset grensen for å utføre strengt nødvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Finland og Sverige.

03.04.2020: Helseberedskapsloven hjemler iverksetting av tiltak som bidrar til at befolkningen under kriser får nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester bl.a. rekvirering av fast eiendom og løsøre mot erstatning, beordring av personell og pålegg til virksomheter om å ta imot pasienter og flytte ressurser. Regjeringen må først beslutte at fullmaktene kan anvendes, men beslutningen gjelder maksimalt for én måned av gangen. Utviklingen i antall smittede og syke i Norge og i andre land tilsier at det fortsatt er behov for hjemler til raskt å kunne innføre tiltak etter helseberedskapsloven. Regjeringen har derfor besluttet at de fullmaktene som ble vedtatt 6. mars 2020, forlenges og gjelder inntil 6. mai 2020.

03.04.2020: Kjøreseddel etter yrkestransportloven med utløpsdato etter 15. mars, har virkning så lenge denne forskriften varer, men ikke hvis kjøreseddelen har kortere gyldighet grunnet helsemessige forhold.

03.04.2020: Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdlovens kap 14 om foreldrepenger. Forskriften åpner bl.a. for at foreldre med deltids-, eller fulltidsarbeid i samfunnskritiske funksjoner kan bruke egenmelding ved utsettelse av foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-11 eller gradering etter § 14-16. Det stilles ikke krav til at egenmeldingen skal komme i forkant av arbeidet og bestemmelsen er gitt tilbakevirkende kraft f.o.m. 16. mars.

03.04.2020:  Midlertidig forskrift om billettering på ferje åpner for at billettering kan skje ved identifikasjon av kjøretøyet gjennom registrering av kjennemerke eller AutoPASS-brikke. For kjøretøy uten AutoPASS avtale, faktureres betalingsansvarlig etter ferjereisen er gjennomført. På ferjer hvor billettering gjennomføres etter forskriften kan man ikke kreve å gjøre opp turen om bord på ferja.  

31.03.2020 Stortinget har vedtatt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12% til 6% fra 1. april til 31. oktober 2020

31.03.2020 Det er lagt til en paragraf § 17 a i Covid-19 forskriften som åpner for at lisens etter helsepersonelloven kan gis for å bidra til at studenter, elever og lærlinger som er under utdanning i en helse- og sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring i arbeidet mot covid-19.

30.03.2020 Endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler:

Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr i Norge, kan Helsedirektoratet vedta rasjonering av salg og utlevering av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Utstyr underlagt rasjonering skal føres på liste fastsatt av Helsedirektoratet. Forskriftsendringen presiserer at dersom vilkårene ikke lenger er tilstede skal utstyret tas ut av listen.

30.03.2020 Det er tilføyd et unntak i bortvisningsforskriften for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge i henhold til Covid-19-forskriften.

27.03.2020 Flere av forskriftene vedtatt den siste tiden i anledning Covid-19, bl.a. møteforbud og stenging av virksomhet, bestemmelser om karantene i karanteneforskriften og ankomstforskriften, forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er nå slått sammen til en forskrift: Covid-19 forskriften

24.03.2020 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut rundskriv I-3/2020 om forståelsen av karantenebestemmelsene i "ankomstforskriften" og "karanteneforskriften"

24.03.2020 Det er gitt unntak for krav til markedsføring, anskaffelse og bruk av personlig smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med koronakrisen. 

24.03.2020 Det er gjort midlertidig endring i utlendingsforskriften, som tillater at arbeidstakere som har eller nylig har hatt oppholdstillateles, og som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien kan gis fornyet oppholdstillatelse, selv om samlet oppholdstid overskrides. Fornyet oppholdstillatelse kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

22.03.2020 Vedtakskompetanse i forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse er delegert til Tolletaten og Forsvarets personell

22.03.2020 Det er gitt nytt unntak i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge se § 2a

Personer som har karanteneplikt etter ankomst til Norge kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Personer kan ikke forlate karantenestedet dersom de er i eller skal være i karantene eller isolering etter § 2 eller § 4 i forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.