Val av medlemmer til forliksråda 2017-2020

Val av forliksråd skal haldast innan 15. oktober året etter kvart kommunestyreval. Valet gjeld for fire år frå januar det påfølgjande året. 

For valet gjeld føresegnene i kommunelova kapittel 6, med dei avvika som følgjer av domstolslova § 57 og § 27.

Valet skal meldast til Fylkesmannen, i tråd med domstolslova § 58.

Ei orientering om regelverket finn du som vedlegg til denne nettsaka.