Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at utvikling og sal av tomter er næringsverksemd jf. kommunelova § 51 nr. 2

KMD har handsama klage frå Vindafjord kommune på Fylkesmannen sitt avslag om å godkjenna kommunal lånegaranti til Vindafjord tomteselskap AS. Fylkesmannen sitt avslag vart stadfesta. Departementet gjer i vedtaket ei nærmare vurdering av omgrepet "andre enn kommunen sjølv" etter kommunelova § 51 nr. 1 og "næringsverksemd" i kommunelova § 51 nr. 2.