Strand kommune lovlegkontroll – Kva skal til for at eit kommunestyremedlem blir inhabilt pga. engasjement i saka?

Tre kommunestyremedlemmer har sett fram lovlegklage mot kommunestyre si avgjerd om å erklære eit medlem inhabilt pga. stort engasjement i sak knytt til Tau Fort. Fylkesmannen fann ikkje grunn til å oppheve kommunen sitt vedtak.

Heile brevet finner du til høgre.

Kontaktpersonar

Dokument