Fylkesmannen kritisk til endringar i IKS-lova

KMD føreslår å gå bort frå ordninga med at deltakarkommunane har uavgrensa ansvar for gjelda i interkommunale selskap (IKS), sidan dette kan vera i strid med EØS-avtalen. Fylkesmannen meiner det må vera avgjerande i kor stor grad selskapa opererer i ein marknad, og at det meste av verksemda i desse selskapa ikkje er marknadsretta

IKS-lova bør derfor ikkje endrast for alle selskap, slik departementet føreslår.

Lenkje til høyringa på nettsidene til KMD

Høyringsuttale frå Fylkesmannen