Kommunal fornying

Noreg har ein omfattande offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. All fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Vis meir


13.02.2019

Skjønstilskot til innovasjon og fornying 2019

Fylkesmannen vil med dette invitera kommunane til å søke om skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt for 2019. Søknadsfristen er 2. mai.


13.12.2018

Etablerer Digi Rogaland: Unik digital satsing i rogalandskommunane

Det er dårleg ressursbruk å sitja kvar for seg og laga digitale tenester til innbyggarane. Nå går alle kommunane i fylket saman om å utvikla gode verktøy og tenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland.


08.11.2018

Tildeling av midlar til innovasjonsprosjekt 2018 – 2.runde

Det er fordelt 2,18 mill. kr til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt. Dette kjem i tillegg til 3,67 mill. kr som blei fordelt i juni. Midlane går til tre nye prosjekt og som tilleggsløyving til fem av dei som fekk midlar i juni.


28.06.2018

3,67 mill. kroner til innovasjon og fornying i kommunane

Fylkesmannen har no fordelt 3,67 mill. kroner av skjønsmidlane for 2018 til 7 kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt.


05.02.2018

Skjønsmidlar til innovasjon og fornying i kommunane 2018

Det skal også i år tildelast skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane etter søknad. Midlane vil bli tildelt av restramma på 7,05 mill. kr som er tenkt skal gå til dette formålet i hovudsak. Søknadsfristen er 15. mai.


16.10.2017

Ny tildeling av innovasjonsmidlar for 2017

I brev av 04.07.2017 tildelte vi midlar til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt i 1. runde. Det blei haldt av ein reserve på 3,35 mill. som blir fordelt i denne runden. 9 nye prosjekt er tildelt midlar og eitt av prosjekta har fått auka tildeling.


04.07.2017

Tildeling av midlar til innovasjonsprosjekt 2017 - 1. runde

Fylkesmannen har fordelt kr 3 250 000 til 8 kommunale innovasjonsprosjekt av skjønsmidlane for 2017. Sidan det skal haldast av ein reserve på 3,35 mill. kr til hausten, vil det bli ein ny tildelingsrunde då.


31.01.2017

Skjønsmidlar til innovasjon og fornying i kommunane 2017

Det skal også i år tildelast skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane etter søknad. Midlane vil bli tildelt av restramma på 6,6 mill. kr som er tenkt skal gå til dette formålet i hovudsak. Søknadsfristen er 2. mai.


04.07.2016

Vel 5 mill. kr til innovasjon og fornying i kommunane

Fylkesmannen har fordelt kr 5 050 000 av skjønsmidla for 2016 til kommunale innovasjons-og fornyingsprosjekt, etter søknader frå kommunane. 14 prosjekt er tildelt midlar, i 11 kommunar, men 20 kommunar er involvert i prosjekta.

 


18.03.2016

Skjønsmidlar til innovasjon og fornying i kommunane

Det skal også i år tildelast skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane etter søknad.
 


Fleire nyhende