Spesialhelsetenesta


15.12.2017

Ny lovendring styrker barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 blir barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken.

 


24.02.2016

Godkjenning for sterilisering

Steriliseringslova har krav om at verksemder som tilbyr sterilisering utanfor offentlege sjukehus skal ha godkjenning frå Fylkesmannen.


30.11.2015

Nasonal helse- og sykehusplan

Regjeringa har lagt fram Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Planen er ein viktig del av regjeringa sitt arbeid for å skape pasienten si helseteneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sjukehus og betre helsetenester, uansett kor du bur. Nasjonal helse- og sykehusplan gjeld for perioden 2016-2019, men omtalar og drøftar utviklingstrekk fram mot 2040.


30.11.2015

Medikamentfri behandling for psykiske lidingar

Før 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbod om medikamentfri behandling for pasientar i det psykiske helsevernet.


02.05.2014

Nytt verktøy for godt lokalt psykisk helse- og rusarbeid

Helsedirektoratet har publisert "Sammen om mestring", ein rettleiar for lokalt psykisk helse- og rusarbeid. Formålet med rettleiaren er å synliggjøre brukerane sine behov og understøtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for vaksne. Rettleiaren retter seg og mot dei distriktspsykiatriske senterane (DPS) og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Med rettleiaren ynskjer Helsedirektoratet å klargjere nasjonale forventningar og stimulera til vidareutvikling og forbetring av tenestetilbodet.