Tilskot 2017

Her finn du oversikt over tilskot for 2017

Tilskot frå kap

Tittel

Frist

 

Seksuell helse

20.01.2017

765.60

Vaksne med langvarige og samansette behov for tenester og barn og unge med samansette hjelpebehov

01.02.2017
  Kommunalt rusarbeid 01.03.2017
0621.63 Tilskot til bustadsosialt arbeid 01.03.2017
0621.63 Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV 01.03.2017
  Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene 01.03.2017
  Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings, og meistringstilbod for 2017  18.04.2017
761.68 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstiltak 2017

 21.04.2017

  Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

 21.04.2017

 

Søknaden skal vere forankra hos einingsleiar eller leiar på høgare nivå og må innehalde:

  • Opplysningar om kvart tiltak det vert søkt om tilskot til, og kva føremålet med tilskotet er
  • Budsjett som viser kva utgifter det er rekna med til det aktuelle tilskotet, kor mykje kommunen sjølv vil løyve og beløp ein søker frå Fylkesmannen.
  • Namn på kontaktperson i kommunen, evt. referansenummer og kontonummer for innbetaling
  • Send søknaden med e-brev til fmropost@fylkesmannen.no  eller med vanleg post til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59,4001 Stavanger, med unnatak av "Kompetanse - og tilskot til samhandling barnevern". På dette området må ein fylgja retningslinjer i vedlagte lenkje.
  • Merk søknaden med saksnr på dei områda som har slikt nummer.
  • Fylkesmannen krev å få tilsendt rekneskap for bruken av pengane innan 1.april 2014. Dersom tilskotet ikkje blir nytta i samsvar med føremålet, vil vi krevje pengane tilbake.