Psykisk helsevern i spesialhelsetenestar

Psykisk helsehjelp skal som hovudregel vere frivillig, og dei aller fleste som treng slik hjelp ber om det sjølv. Tvang kan vere krenkande og traumatisk for pasienten. Lovverket opnar difor berre for tvang for å hindre at menneske med alvorlege sinnslidingar skadar seg sjølv eller andre, eller om den det gjeld manglar samtykkekompetanse knytt til behandlinga og har sterkt behov for behandling. Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og Fylkesmannen tar i mot klagar og fører tilsyn med det psykiske helsevernet i spesialisthelsetenesta.


07.10.2015

Møter med dei som er vedtaksansvarlig

Fylkesmannen har kvart år møte med dei som er vedtaksansvarlig i det psykiske helsevernet i Rogaland. Her er ein oversikt over kva tema som er blitt tatt opp på nokre av møta.

09.07.2015

Tilsyn med tvangsbruk ved Stavanger universitetssjukehus

Fylkesmannen har sett nærare på hva som skjedde då fleire pasientar klaga på omfattande tvangsbruk på to sengepostar i Psykiatrisk Divisjon ved SUS hausten 2014.

25.10.2013

Pasientinformasjon: Tvangsbehandling

Dersom du er under tvunge helsevern og ikkje vil ta den tilrådde behandlinga, kan det bli nødvendig med vedtak om tvangsbehandling. Her finn du informasjon om kva som skjer vidare.

01.02.2013

Rettstryggleik ved tvungen legeundersøking i kommunen

Fylkesmannen har i fleire tilsynssaker og i klagebehandling sett at vedtak om tvungen legeundersøking ikkje er blitt fatta slik det er krav om i lova. Ingen skal bli tvinga til legeundersøking utan vedtak (melding om lovleg avgjerd frå rette myndigheit). Her finner du ei rettleiing om slike vedtak.