Sosiale tenester i NAV

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Fylkesmannens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har eit tilsynsansvar som inneber rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til kommunens tilsette.

Vis meir


13.11.2018

Forskjellane i levekår aukar visar ny rapport frå Nav

Noreg er eit av landa med minst ulikskap i verda, men sidan 2009 har inntektsforskjellane blitt større. Ei årsak er auka kapitalinntekter til dei som ligg høgast på inntektsstigen og liten vekst for dei som ligg nedst. Ei anna årsak er auka innvandring, som har ført til fleire med låginntekt, ifølgje den ferske NAV-rapporten.


13.11.2018

Kvalifiseringsprogrammet

Regjeringa fremja 09.11.18 eit lovforslag for Stortinget om mellom anna endringar i sosialtenestelova knytt til kvalifiseringsprogrammet.


24.08.2018

Ansvar for å fatte vedtak etter sosialtenestelova

Fylkesmannen har gjennom kontakt med NAV-kontora blitt gjort kjend med at fleire kommunar har organisert seg slik at andre einingar i kommunen enn NAV-kontoret fattar vedtak etter sosialtenestelova. Dette gjeld i hovudsak flyktningtenesta. I samband med
dette viser Fylkesmannen til at det er avgrensingar i lov knytt til kven som har mynde til å fatte vedtak etter sosialtenestelova.


31.07.2018

Nye livsopphaldsatsar ved gjeldsordning og utleggstrekk frå 1. juli 2018

Satsane for livsopphald per månad for gjeldsordning og utleggstrekk frå 1. juli er:

  • 8 658 kroner for einsleg skuldnar
  • 7 330 kroner for skuldnar som er gift eller sambuar
  • 14 661 for skuldnar som forsørgjer ektefelle eller sambuar

08.03.2018

Vurdering av lovleg opphald for EØS-borgarar – endring av praksis

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 2. februar 2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


02.01.2018

Rettleiande satsar for økonomisk stønad til livsopphald for 2018 – Rundskriv A-1/2017

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i staten sine rettleiande satsar for sosialstønad. Auken er 1,6 prosent samanlikna med satsane for 2017, noko som tilsvarer forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2018.


18.08.2017

Nye livsopphaldsatsar ved gjeldsordning og utleggstrekk frå 1. juli 2017

Nye livsopphaldssatsar for gjeldsordning og utleggstrekk gjeld frå 1. juli 2017.


23.03.2017

Personar som har fått avslag på supplerande stønad og rettigheter til økonomisk stønad

Med lovendringa av 01.01.16 i Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg vil personar som tidlegere har fått denne stønaden nå få avslag med grunngjeving om underhaldsplikta til den dei vert gjenforent med.


09.01.2017

Ny tilskotsordning for Nav- kontorene for 2017

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontoret

Tilskot til oppfølgingstenester i bustad


20.12.2016

Rettleiande satsar for økonomisk stønad til livsopphald for 2017 – Rundskriv A-3/2016

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i statens rettleiande retningslinjer for sosialstønad. Auken er 2,0 prosent samanlikna med satsane for 2016, noko som tilsvarer forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2017.


Fleire nyhende