Koronautbrotet - spørsmål og svar

Fylkesmannen i Rogaland får mange spørsmål og problemstillingar i samband med utbrotet av koronavirus. Her samlar me spørsmåla og svara slik at dei er tilgjengelege for alle.

Tema – alfabetisk

 

Avfall og avløp

Barnehage og utdanning

Barnevern

Beredskap

Helligdagsloven (søndagsåpne butikker m.m.)

Helse- og omsorgstenester

Kommunal styring

Landbruk

Offshore

Sosiale tenester i NAV

Plan- og bygningsrett

Tru og livssyn

 


Barnehage og utdanning

Utdanningsdirektoratet har oppdatert informasjon om situasjonen knyttet til korona og konsekvensene ved at alle barnehager og skoler er stengt. Denne siden blir oppdatert fortløpende med nye avklaringer.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

Hvordan er retningslinjene for barnehage- og skoletilbud for barn som har skilte foreldre, og hvor bare en av dem har en samfunnskritisk funksjon?

Svar: Dette må også vurderes individuelt og vil avhenge av omsorgssituasjonen og barnets bosted. Når den som har samfunnskritisk funksjon har omsorgen og barnet boende hos seg, må kommunen tilby barnehage/skoleplass.

 

Kven har rett på tilbod om fysisk barnehage/skole?

Svar: kommunen må vurdere dette konkret i kvart tilfelle. Dette tilbodet gjeld der begge foreldra har ein jobb i ei samfunnskritisk verksemd. Det er og viktig å merke seg at ikkje alle tilsette i ei samfunnskritisk verksemd er kritiske for drifta i verksemda. Det vil seie at ikkje alle dei tilsette i t.d. ein butikk er avgjerande for at butikken kan halde open. Kommunen kan be om at ei vurdering av rolla til den tilsette er lagt ved i søknaden.

Dersom begge foreldra er tilsette i ei samfunnskritisk verksemd og har verksemdskritiske oppgåver, kan ein og vurdere moglegheita for om dei kan ha utfyllande arbeidstider; som kveldsskift, og evt. ikkje har trong for fysisk skule/barnehagetilbod kvar dag.

 

Hva kan skolen og barnehagen gjøre ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt hjemme?

Svar: Udir har lagt ut en artikkel med informasjon om hva man kan gjøre  hvis man mistenker at et barn ikke har det trygt og godt hjemme.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/oppfolging-av-utsatte-barn-og-unge/

 

Hva kan jeg gjøre hvis mitt barn er særlig sårbart og har behov for et skole-/ barnehagetilbud, men jeg får avslag i kommunen?

Svar: Fylkesmannen har en dialog med kommunene om det tilbud som gis til de mest sårbare barna og familiene. Kommunene rapporterer også inn tall til oss. Vi er ikke klageinstans i disse sakene, slik vi er når kommunene fatter vedtak etter det ordinære regelverket i opplæringsloven. De føringene som regjeringen har vedtatt i perioden med stengte skoler har utgangspunkt i smittevernlovgivningen og de hensyn som følger av denne. Regjeringen har samtidig gitt klart uttrykk for at ulike grupper av sårbare barn og unge skal få et tilbud i sin skole eller barnehage. Les mer

(oppdatert 30.03) En avgjørelse om at du ikke får skole-/ barnehagetilbud er et avslag som kan påklages til kommunens klageorgan. Dette følger av ny forskrift som ble vedtatt 27.03.20. Hvis din skole eller barnehage ikke gir nødvendig tilbud til ditt barn, skal du motta skriftlig beskjed med informasjon om klagerett. Klageretten gjelder bare for de som har barn med særskilte omsorgsbehov.

 

Hvordan skal vi ivareta elever med rett til spesialundervisning?

Svar: I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig for å gi en opplæring som er helt i samsvar med vedtakene. Det er likevel viktig at skolene også her strekker seg så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen blir best mulig ivaretatt for denne elevgruppen også. Det er viktig at alle elever får utnyttet dagene på en god måte og at de får en viss kontinuitet og progresjon i læringen. Det er viktig at skolen har regelmessig kontakt med elever og foresatte.

Det samme gjelder for barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven.

Se ellers Statped sine tips for hjemmeundervisning. https://www.statped.no/hjemmeundervisning/

 

Hvordan skal vi praktisere reglene om elevenes skolemiljø?

Svar: Skolene skal strekke seg så langt som mulig for at elevene fortsatt skal få opplæring, selv om det er en ny og krevende situasjon for elevene og skolene. Det er viktig at skolene legger vekt på at elevene skal få et trygt og godt opplæringstilbud også i denne perioden.

Skolene kan for eksempel oppfordre elevene til å vise omtanke for hverandre og snakke om hvordan de kan støtte hverandre ved å bruke digitale verktøy. Men skolene må også være årvåkne og aktivt følge med på hvordan elevene oppfører seg mot hverandre når de bruker digitale verktøy. Skolene må også gripe inn i den grad det er mulig for å stoppe eventuell krenkende atferd ved bruk av digitale verktøy.

Skolene bør ha fokus på hva lærerne kan gjøre for at alle i en klasse eller gruppe skal føle mestring og være inkludert i fellesskapet. Det er også viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

 

Skal skolenes tilbud for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon, gjelde kun for 1.– 4. klasse?

Svar: Nei, for barn av personell i kritisk samfunnsfunksjon/virksomhetskritiske oppgaver, skal det gjelde for barn som er under 12 år.

For barn med særskilte omsorgsbehov må det gjøres konkrete og individuelle vurderinger. Momenter i vurderingen kan være faktorer ved barnet som store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, men også faktorer i barnets omgivelser knyttet til hjelpetiltak eller omsorgssituasjon.

 

Hva gjør vi med gjennomføring av obligatoriske kartleggingsprøver for 1.– 4. trinn?

Svar: Utdanningsdirektoratet har utvidet gjennomføringsperioden fram til 30. april.

 

Hvem har ansvar for skoleskyss for de elevene som fremdeles skal ha et tilbud på skolen?

Svar: Fylkesmannen mener at det i nåværende situasjon gjelder de samme ansvarsforhold for skoleskyss som i en normalsituasjon. Elever som har rett til skyss til skolen beholder retten og ansvarsfordeling mellom kommune og fylkeskommune er som før.

Fylkeskommunen v/Kolumbus samarbeider med kommunene for å avklare hvor mange elever dette gjelder slik at de kan dimensjonere skyssen etter behov.

Skysstilbudet må dimensjoneres i samsvar med de gjeldende faglige rådene for smittevern.

 

Har Fylkesmannen retningslinjer eller råd mynta på foreldre, som har barn og ungdom hjemme fra skolen?

Svar: I Utdanningsavdelingen har vi ikke laget egne retningslinjer eller råd til foreldre med barn/ungdom som er hjemme. Men det følger av foreldreansvaret at de må hjelpe og støtte barna etter alder og modenhet. På Utdanningsdirektoratet sine sider leser vi:

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Barna skal altså ha opplæring selv om de ikke er på skolen, så foreldre må gjøre det de kan for å hjelpe barna. Som ellers i liv og skolegang: Være interesserte, ivareta omsorgen, hjelpe så langt de kan og sørge for gode rutiner i hverdagen.

 

Når vil støttemateriell fra Udir være klart for at skolene kan ta det i bruk?

Svar: Vi vet ikke noe mer om når Udir eventuelt kommer med mer støtte til skolene i arbeidet. Det vil blir lagt ut på Udirs side så snart det er tilgjengelig.

Ellers må hver enkelt kommune sørge for at elevene får opplæring og ikke vente på Udir.

Skolene, rektor og lærerne har kompetanse på hvordan dette best kan gjøres, og kan lage godt strukturerte og varierte opplegg. Det vil avhenge av elevenes alder og modenhet, fag og hvilket utstyr de har tilgjengelig.

Ellers viser vil til Udir, Folkehelseinstittutet og Helsedirektoratets sider.

 

Tilbake


Barnevern

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har opprettet en egen temaside knyttet til koronavirus. På denne siden finner du informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå. Siden blir oppdatert fortløpende med nye avklaringer.

https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/

 

Gjennomføring av samvær mellom barn foreldre etter barnevernloven.

  • Dersom fosterforeldrene har en sykdom som gjør at de er i høyrisiko for å få alvorlige komplikasjoner om de blir smittet, og dermed har sterk bekymring for at barnet skal ta med seg smitte tilbake?
  • Dersom fosterforeldrene er i karantene?
  • Dersom foreldre har lang reisevei med fly/båt?

Er noen av disse faktorene grunnlag for å finne alternativer til fysisk samvær?

Svar: Hovedregelen også i disse tider er at samvær skal gjennomføres i tråd med vedtak/ avtaler, da det er en rettighet for både barn og foreldre. Barneverntjenesten skal så langt det lar seg gjøre gjennomføre samvær i henhold til vedtak. Det anbefales at ordinære råd om smittereduserende tiltak, slik som god håndhygiene, begrense antall mennesker som er samlet, og sikre fysisk avstand der det er mulig, bli etterfulgt.

Det kan gjøres tilpasninger dersom situasjonen krever dette. Barneverntjenesten må gjøre individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Dersom det vurderes at det ikke kan gjennomføres fysisk samvær, skal det foretas og dokumenteres en risikovurdering. Barneverntjenesten kan også etter avtale med biologiske foreldre utsette fysisk samvær og det kan i alle tilfeller legges til rette for annen kontakt gjennom telefon/video.

Dersom fosterforeldrene er i karantene må barneverntjenesten vite hva som er grunnlaget for karantenen, følge opp innholdet/ definisjonen som er formidlet fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og ta det med i sin vurdering. Vi viser til FHI sin hjemmeside:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

 

Oppfølgingsbesøk i fosterhjem.

  • Kontaktpersonen i barneverntjenesten er i høyrisiko?
  • En av fosterforeldrene er i høyrisikogruppen og helst ikke vil at noen i hjemmet har kontakt med andre enn de som de bor sammen med?
  • Noen i fosterhjemmet er i karantene?

Er det godkjent som oppfølgingsbesøk å snakke med fosterbarn og fosterfamilie på Skype eller lignende dersom disse faktorene er tilstede?

Svar: Utgangspunktet er at det skal være oppfølgingsbesøk som vanlig med besøk i hjemmet. Dersom det ikke er mulig av smittevernhensyn overfor fosterhjemmet eller av kapasitetshensyn hos barneverntjenesten (sykdom/karantene hos mange ansatte i barneverntjenesten) må dette vurderes i hver enkelt sak og dokumenteres. Barneverntjenesten må gjøre sine faglige vurderinger, også på dette området, basert på risiko og i samarbeid med barnet og fosterforeldrene søke å finne løsninger som ivaretar alle hensyn. Det er viktig å ivareta oppfølgingen på en så god måte som det er mulig å få til.

Dersom fosterforeldrene er i karantene må barneverntjenesten vite hva som er grunnlaget for karantenen, følge opp innholdet/ definisjonen som er formidlet fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og ta det med i sin vurdering. Vi viser til FHI sin hjemmeside:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Telefonsamtaler og videomøter kan være aktuelt og vil være godkjent som oppfølgingsbesøk i den spesielle situasjonen vi er i nå.

 

Skal ansatte i barneverninstitusjoner bruke smittevernutstyr og må det iverksettes spesielle smitteverntiltak i barneverninstitusjonene?

Svar: Barneverninstitusjonene forebygger smitte på samme måte som i et vanlig hjem, og gjør spesielt det de kan for å redusere kontaktflater.

Vi viser forøvrig til Bufdirs Temaside-koronavirus hvor det informeres om dette.

Bufdirs side viser også videre til Folkehelseinstituttets sider om koronaviruset.

 

Tilbake


Beredskap

 

Hvem må i karantene når de har vært utenlands (OPPDATERT 28.3.2020)?

Svar: Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport er også unntatt den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted, og mens de er i arbeid.

 

Kan det innførast eit nasjonalt forbod mot brenning av vegetasjon i utmark? Kommunar og brannvesen har ikkje ressurser til å handtere slike branner i denne situasjonen.

Svar: Fylkesmannen har vidaresendt oppfordringa til DSB om nasjonalt forbod mot bål og lyngbrenning grunna redusert slukkekapasitet. Dei fleste kommunane i Sør-Rogaland har innført forbod mot open eld ifrå 26.03.2020. Dette blir vurdert i alle kommunane, ettersom brannfaren aukar. Fylkesmannen åtvarar på det sterkaste mot lyngbrenning slik situasjonen er no.

 

Korleis finn kommunar og andre etatar fram til støtteressurser ved behov for bistand?

Svar: Alle kommunar har ei ressursoversikt i beredskapsplanen sin. Dersom ein kommune treng bistand kan dei ta kontakt med den ressursen dei ønskjer, eller har avtale med, som t.d. Sivilforsvaret, Heimevernet eller frivillige organisasjoner. Deretter vil desse kontakte Fylkesmannen for samordning. No er det stort press på mange av desse ressursane. Dersom det er tvil om kva ressurs som trengs, ta kontakt med Fylkesmannen.

 

Finst det informasjon om heimekarantene og isolasjon på andre språk enn norsk?

Svar: Ja, Folkehelseinstituttet har lagt ut brosjyrar og video om heimekarantene og isolasjon på mange språk på nettsida si. Der finn du også generell informasjon om koronavirus på fleire språk

 

Tilbake


Helligdagsloven (søndagsåpne butikker m.m.)

 

Er det mulig å ha søndagsåpent i alle dagligvareforretninger nå, uavhengig av størrelse?

Svar: Lovens begrensninger gjelder fremdeles, så det er ikke fritt fram for å ha åpent i ordinære dagligvareforretninger på søndager, uten at Fylkesmannen har gitt dispensasjon til det. Barne- og familiedepartementet har i brev datert 18.3.2020 uttalt at det som utgangspunkt ikke skal gis dispensasjon for søndagsåpent i dagligvarebutikker som er begrunnet med koronaviruset. Les brevet her.

 

Tilbake


Helse- og omsorgstenester

 

Har det kommet noen føringer om gjennomføring av tre måneders kontrollundersøkelser ved tvungent psykisk helsevern under det pågående utbruddet av Covid-19? Og hvordan mener Fylkesmannen at kravet om personlig undersøkelse 48 timer før vedtak om tvungen behandling skal forstås i denne situasjonen?

Svar: Faglig ansvarlig for det tvungne vernet skal fortløpende vurdere om vilkårene for tvungent psykisk helsevern fortsatt er oppfylt, og foreta en undersøkelse av pasienten med tanke på dette minst hver tredje måned, jf. psykisk helsevernloven § 4-9 første ledd. Kravet er at kontrollundersøkelsen skal utføres personlig av faglig ansvarlig, og at de unntaksvis kan gjennomføres ved videokonferanse.

Helsedirektoratet har i brev av 19.03.2020 gitt midlertidige føringer for gjennomføring av kontrollundersøkelsene i denne situasjonen. Under det pågående utbruddet av Covid-19 vurderer direktoratet at bruk av videokonferanse midlertidig kan gis bredere anvendelse ved undersøkelser av pasienter under tvungent vern uten døgnopphold, dersom smittesituasjonen og hensynet til pålegg om karantene mv. tilsier det. Videooverføring kan også være aktuelt ved kontrollundersøkelser av pasienter (både under døgnopphold og på TUD), dersom faglig ansvarlig er satt i karantene. Helsedirektoratet har ellers lagt føringer i brevet for hvordan dette skal vurderes i hver situasjon, hvor kravet til forsvarlighet blir førende. Vi viser til dette brevet i sin helhet.

Når det gjelder vedtak om tvungen behandling så følger det av psykisk helsevernforskriften § 20 første ledd at den faglig ansvarlige for vedtaket «personlig» skal ha undersøkt pasienten i løpet av de siste 48 timene før vedtaket fattes. Fylkesmannen mener at de midlertidige føringene fra Helsedirektoratet om kontrollundersøkelser også kan brukes for gjennomføringen av disse undersøkelsene, og vi viser til dette brevet.

Finnes det noen nasjonale føringer for hvordan prioritering av helsehjelp skal være under koronapandemien?

Svar: Helsedirektoratet har utarbeidet et notat som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd i den aktuelle situasjonen.

Notatet gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge, og er gjeldende frem til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon. Private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak må forholde seg til anbefalingene i notatet for den delen av virksomheten som omfattes av avtale med offentlig helse- og omsorgstjeneste.

 

Kan politiattester, utstedt til bruk i skole og barnehage, brukes dersom man bruker denne kategorien ansatte i helsetjenestene? 

Svar (oppdatert 26.3.2020): Man må søke om ny politiattest. Det er en prioritert oppgave hos politiet å utstede politiattester til personell i samfunnskritiske funksjoner. Det er per i dag ingen restanser og ca. 24 timers saksbehandlingstid, så sant søknaden blir levert digitalt. Det kan gjøres her.

 

På grunn av koronautbruddet kan det være vanskelig å få time hos lege for helseattest. Hvordan skal jeg få frem for fornyelse av utløpt førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse?

Svar: Som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med koronautbruddet er det kommet en forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse. Denne forskriften gir følgende midlertidige unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften:

-Førerrett som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til kjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

-Førerrett som er utløpt i perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2020 hvor innehaver har fylt 80 år, kan benyttes til kjøring i Norge i tre måneder fra utløpsdato.

-Utrykningskompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til utrykningskjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

-Yrkessjåførkompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

Det er viktig å merke seg at denne forskriften ikke gjelder når førerretten eller utrykningskompetansen har kortere gyldighet enn normalt av helsemessige årsaker.

 

Kan kommunen endre på tjenestetilbudet til sine brukere og skal det fattes vedtak?

Svar: Fylkesmannen får mange spørsmål som gjelder at brukere mister eller får redusert sine tilbud i den kommunale helsetjenesten. Dette gjelder særlig brukere som mottar avlastning, dagsenter og lignende.

Rettigheter og rettsikkerhet blir satt på strekk i denne situasjonen og det er få svar som kan dekke alle situasjoner.

Det viktigste nå er at alle skal få forsvarlige tjenester ut fra sin helsetilstand og situasjonen for øvrig. Det forutsetter en tett dialog mellom kommunen og den som trenger hjelp. Kommunen kan ikke avslutte tilbud, uten å ta stilling til om hjelp må gis på en annen måte. På den annen side kan ikke bruker forvente å få utvidet hjelp dersom man bestemmer seg for å takke nei til et tilbud som kommunen tilbyr, dersom kommunen vurderer at tilbudet er forsvarlig, både med tanke på smittevern og innholdet i hjelpen.

Den klare hovedregelen er at det skal fattes skriftlige vedtak om endring av en tjeneste, slik at rettsikkerheten og klagemuligheter bli ivaretatt. Vi er imidlertid nå i en situasjon der kapasitetsmangel i kommunens helse og omsorgstjenester kan medføre at de som til vanlig driver saksbehandling kan være satt til andre oppgaver.

Kommunene må likevel tilstrebe at brukerne kan komme i kontakt med kommunen, at de får størst mulig forutsigbarhet og at det gjøres individuelle vurderinger av hvilken type hjelp som skal gis. Se også notat fra Helsedirektoratet.

 

Helsepersonell etterspør muligheten til å kunne ha konsultasjoner over for eksempel FaceTime og Messenger. Hvilke krav stilles til sikkerhet?

Svar (fra Direktoratet for e-helse): Dette er blitt svært relevant nå under koronapandemien. Det er flere videokonsultasjonsløsninger som brukes i helsesektoren i dag, se informasjon her. Direktoratet og NHN vurderer også andre alminnelig brukte videoløsninger for å se om de kan egne seg til pasientkonsultasjon. Vi har noen minimumskrav til sikkerhet og personvern og er opptatt av at løsningene skal være enkle å bruke og gratis for innbygger. Ende-til-ende kryptering vurderer vi som et minimumskrav. Messenger oppfyller ikke dette, uten særskilte innstillinger. Følg med på sidene våre, de oppdateres når vi har ny informasjon. Hør med din faste it-leverandør om hvordan ende-til ende kryptering kan ivaretas.

 

Hvordan påvirker koronautbruddet Fylkesmannens behandling av klager på tvangsmedisineringsvedtak?

Svar: Dette er saker som Fylkesmannen vanligvis prioriterer å behandle raskt. Denne prioriteringen vil vi fortsette med under koronautbruddet. En del av saksbehandlingen innebærer at Fylkesmannen gjennomfører en samtale med pasient/klager og advokat. Det er imidlertid fattet vedtak om besøksstans i private og offentlige helseinstitusjoner. Vi vil derfor ikke gjennomføre denne samtalen ved personlig oppmøte på sykehus, men som et alternativ vil vi tilby samtalen over telefon.

Hva mener fylkeslegen at foreldre bør gjøre for at hjemmesittingen skal fungere som tenkt, og bidra til å stoppe spredning?

Svar: Det viktigste er at generelle hygienetiltak følges, og at dersom man føler seg syk skal man unngå unødvendig kontakt med andre og følge råd som gis på FHI. Man skal også unngå aktivitet i tettpakkede rom innendørs. Tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Utendørs vil barna ofte holde større avstand til hverandre enn innendørs, noe som kan bidra til å forebygge smitte.

Man må unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

 

Tilbake


Kommunal styring

Utbrotet av korona gir mange kommunar større utgifter. Blir dette kompensert med ekstraløyvingar?

Svar: Regjeringa ønsker å løyva 250 millionar kroner meir til kommunane i 2020. Fylkesmannen skal fordela desse midlane når ei fordeling mellom fylka er klar.

 

Kan folkevalde organ arrangera fjernmøte nå?

Svar: Ja, Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette 13. mars 2020 ei forskrift som opnar for dette. Les meir her. 

 

Kan kommunen få utsett frist for søknad om skjønnstilskot til innovasjon og fornying?

Svar: Fristen er utsett for alle kommunar i Rogaland til 31. mai 2020.

Tilbake


Landbruk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har iverksett rapporteringsrutinar frå underliggande etatar for å bli halde orientert på sitt ansvarsområde. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på drøyt 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Under finn du lenkjer til departementet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet;

LMD https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-tiltak-for-a-sikre-at-jordbruksproduksjon-gar-som-normalt/id2693633/

Veterinærinstituttet https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge/sporsmal-og-svar-om-koronavirus-coronavirus

Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/

Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

 

Hvilke sesongarbeidere kan komme inn i landet nå?

Svar:Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte den 30.mars 2020 endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge.

Ser mer info her.

Tilbake


Offshore

Hvem skal jeg kontakte?

Ny kontaktperson for koronarelaterte problemstillinger i offshorenæringen er:

Morten Hellang

mob 99714189

e-post mohel@fylkesmannen.no

 

Hvordan skal vi håndtere saker der offshore helseattest har utløpt på dato nå?

Svar: Det åpnes nå for å forlenge varigheten på offshore helseattester som har gått ut på dato. Det har Helsedirektoratet bestemt i dag, 17. mars 2020. 

 

Vil Fylkesmannen gjennomføre planlagte tilsyn i petroleumsvirksomheten i denne perioden?

Svar: Fylkesmannen vil ikke gjennomføre noen stedlige tilsyn om bord på innretninger i petroleumsvirksomheten så lenge helsemyndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid 19 gjelder.

Det er Fylkesmannens vurdering at det er viktig for alle med ansvar for den helsemessige beredskapen, og smittevernet primært, får bruke sine ressurser på å redusere risiko for smitte/gi nødvendig hjelp til personer som er smittet.

Avhengig av situasjonen vil vi fortløpende vurdere om det er behov for tilsynsaktiviteter. Dersom det skulle oppstå et behov for tilsynsaktiviteter blir disse ev. gjennomført innenfor rammene av de smitteverntiltak som er gitt av helsemyndighetene.

 

Gjelder kravet om at mat ikke skal serveres som buffet på kontinentalsokkelen?

Svar: Fylkesmannen i Rogaland bekrefter at kravet om ikke serving av mat fra buffet også gjelder på den norsk kontinentalsokkelen.

Helsedirektoratet sine retningslinjer publisert 12. mars

 

Tilbake


Plan- og bygningsrett

 

Gjelder plan- og bygningsloven fullt ut nå?

Svar: Som hovedregel gjelder loven gjelder som vanlig, men det er nylig vedtatt en forskrift som gir en rekke unntak for visse tiltak i lys av pandemien. Unntaket gjelder «tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, bolig for personell eller lagring av materiell og utstyr». Forskriften kan leses her.

 

Gjelder fristene om saksbehandlingstid i byggesaksforskriften nå?

Svar: Utgangspunktet er at fristene gjelder frem til overordnet myndighet eventuelt bestemmer noe annet. Fylkesmannen kan ikke frita for fristene. Fylkesmannen har spilt inn spørsmålet til Kommunaldepartementet, og vi vil oppdatere informasjonen her når vi har fått svar.

 

Tilbake


Sosiale tenester i NAV

Arbeids -og velferdsdirektoratet har opprettet en egen temaside for kommunene knyttet til koronapandemien. Siden blir oppdatert fortløpende med nye avklaringer.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-til-kommunene

Kva kan Nav-kontoret gjere for å redusere arbeidsbelastinga og framleis gi forsvarlege tenester i dagens situasjon?

Svar: Det er utarbeidd ein eigen rettleier for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien. Rettleiaren gir tilrådingar om prioriteringar og  kva som er godkjent praksis i situasjonen vi er inne i no.

Les rettleiaren på nav.no

 

Er det mogeleg å levere digital søknad om sosialhjelp til alle Nav-kontora i Rogaland?

Svar: Ja, som følgje av pandemien kan det vere fleire som har behov for å søkje om sosialhjelp. KS og Nav har derfor opna opp for at alle skal kunne søkje digitalt. Dette for å spare verdifull tid i søknadsprosessen. NAV-kontoret i den einskilde kommunen vil bli kontakta for å få hjelp til å setje opp løysinga og ytterlegare informasjon om kva dette inneber.

 

Det har blitt nemnt i media at sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar kan søkje om sosialhjelp utan at Nav-kontora skal gjere den ordinære behovsvurderinga. Stemmer det?

Svar: Det er politisk semje på Stortinget om at sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar skal få ei mellombels inntektssikring. Når det gjeld denne gruppa er regjeringa innstilt på at kommunen skal gjere unntak frå kravet om å fyrst å nytte seg av eigne midlar.

Per i dag har det ikkje blitt vedteke ei slik endring. Brukarar i denne gruppa må derfor fyrst og fremst nytte seg av eigne midlar, i tråd med gjeldande reglar i sosialtenestelova. Det betyr at disponible midlar på konto skal nyttast før det er aktuelt med økonomisk stønad og at ektefellar har gjensidig forsytingsplikt etter ekteskapslova.

Dersom personen som tek kontakt med NAV-kontoret ikkje kan vente på nødvendige avklaringar og er i ein nødsituasjon, må NAV-kontoret på vanleg måte vurdere økonomisk stønad i ein kort periode, inntil ei anna løysing er på plass.

 

Kan ein stille vilkår om aktivitet etter sosialtenestelova § 20 eller § 20a under koronasituasjonen?

Svar: Ja, ein kan stille vilkår om aktivitet dersom vilkåra kan følgjast opp. Dersom ein ikkje kan følgje opp vilkåra skal ein under koronasituasjonen ikkje stille vilkår. I dei sakene det allereie er stilt vilkår skal ein ikkje gjennomføre trekk dersom det er på grunn av at ein ikkje får følgt opp brukar som følgje av koronoasituasjonen. Det betyr mellom anna at dersom tiltaka er stengd og det er grunnen til at brukar ikkje kan følgje opp skal ein ikkje iverksetje sanksjonar.

 

Korleis gjer vi med permisjon frå program og trekk i kvalifiseringsstønad når deltakarar i kvalifiseringsprogrammet ikkje får følgt opp tiltak eller aktivitetar som følgje av koronasituasjonen?

Svar: Dersom deltakarar i kvalifiseringsprogrammet ikkje får oppfølging i tiltak eller aktivitetar i programmet som følgje av pandemisituasjonen, skal dette inntil vidare ikkje føre til at programmet blir stansa, at deltakarar blir trekte i stønad e.l.

 

Tilbake


Tru og livssyn

Hva gjør vi hvis vi skal ha dåp? Hvem bør gå i begravelser?

Svar: Stavanger bispedømme har lagt ut en egen spørsmål og svar-oversikt som oppdateres ved behov.

 

Tilbake