Krav til helsetenesta

.

24.06.2020

Dimensjonering av førstehjelpslag

Fylkesmannen er bekymret for at antallet førstehjelpere offshore reduseres uten at dette er godt nok begrunnet. Fylkesmannen har i brev til Norsk olje og gass  datert 16.06.2020 understreket behovet for risikovurdering og kompenserende tiltak dersom beredskapsorganiseringen tilrettelegges på annen måte.

06.03.2020

Bruk av legemiddelet Fentanyl til behandling av smertetilstander i helsetjenesten offshore oversendes Helsedirektorat for avklaring

Fylkesmannen i Rogaland har blitt opplyst at et selskap har erstattet medikament Morfin med Fentanyl i sine akuttmedisinske behandlingsprotokoller for behandling av smertetilstander.

28.11.2018

Forskrivning av Melatonin/ Circadin til personell i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen i Rogaland har fått en henvendelse som gjelder forskrivning av Melatonin/ Circadin/ ved søvnproblemer til personell offshore.

12.05.2017

Ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten kom i 2017 erstattet den gamle internkontrollforskriften fra 2002. Ut over at forskriften introduserer «styring» i stedet for «internkontroll» og har en oppdatert språkdrakt, er det noen nye bestemmelser som lederne i helsetjenesten må være oppmerksomme på.

31.03.2014

Har førstehjelpere/piloter taushetsplikt?

Førstehjelpere i petroleumsvirksomheten har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Piloter o.l. er ikke underlagt lovens krav. Dette er likevel ikke til hinder for at virksomheten kan pålegge slikt personell taushetsplikt i henhold til avtale.

18.03.2014

Utdeling av ikke reseptbelagte legemidler i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Sykepleier i petroleumsvirksomheten kan på selvstendig grunnlag dele ut legemidler som ikke er reseptpliktige uten å kontakte lege. Det er imidlertid mange krav i lov og forskrift som må følges. I noen tilfeller kan legemidler også være tilgjengelig uten at sykepleier blir kontaktet. Også her gjelder det strenge regler.

07.11.2013

Rutiner for praktisering av taushetsplikt i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Her finner du veiledning om rutiner for praktisering av helsepersonellets taushetsplikt ved akutt sykdom eller skade offshore.

25.10.2013

Håndtering av avvik/uønskede hendelser og internkontroll i petroleumsvirksomhetens hjelseteneste

Fylkesmannen har gjennom ulike tilsynsaktiviteter sett at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten har tatt eksisterende kvalitets- og avvikssystemer i bruk i den grad det har passet. Virksomhetene har imidlertid ikke i tilstrekkelig grad tilrettelagt for at også hendelser som er underlagt helsepersonellets taushetsplikt systematisk rapporters og følges opp på samme måte som øvrige hendelser i petroleumsvirksomheten.

15.03.2013

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste skal som hovedregel alltid være begrunnet i helsehjelp til pasienten. Skal man avvike fra dette prinsippet må man innhente samtykke eller ha særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

02.02.2011

Smittevern på kontinentalsokkelen

Helsetilsynet i Rogaland har i 2010 gjennomført ei kartlegging av arbeidet med vern mot smittsame sjukdomar i petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen. Formålet med kartlegginga var å vurdere status for smittevernarbeidet.

Fleire nyhende