Skal vaktlegen rutinemessig videresende helseopplysninger til faglig ansvarlig lege for innretninger i petroleumsvirksomheten?

Fylkesmannen har mottatt en  henvendelse som tok utgangspunkt i en artikkel på Fylkesmannens nettside om «Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.»  Bakgrunnen for denne artikkelen var et behov for en avklaring av om operatørens påseansvar gir adgang til å innhente  journalopplysninger fra underleverandørens helsetjeneste.

I artikkelen presiseres at operatørlegen ikke har slik adgang fordi det må være begrunnet i helsehjelp til pasienten jf. helsepersonelloven § 21. Det presiseres videre at vaktlegen kan ikke videreformidle helseopplysninger internt i petroleumsvirksomheten til andre enn faglig ansvarlig lege for innretningen.

Det er på bakgrunn av denne artikkelen reist spørsmål ved om rutinemessig videreformidling av helseopplysninger til faglig ansvarlig lege er i tråd med regelverkets krav til taushetsplikt.

For å svare på spørsmålet har vi vurdert noen forhold mot regelverkets krav;
 
1.       Hvilken rolle har faglig ansvarlig lege for helsetjenesten på  innretninger i petroleumsvirksomheten?

Petroleumsregelverket har krav en lege med særlig faglig ansvar for helsetjenesten og krav til  vaktlegeordning.

Vi viser til: Aktivitetsforskriften §§ 8 og 10.

I aktivitetsforskriften § 8 med veileder står det : «En lege skal være faglig ansvarlig for helsetjenesten. For å sikre en forsvarlig tjenesteyting har man lagt opp til en videreføring av regelen om at en lege skal ha et særlig faglig ansvar for helsetjenesten på kontinentalsokkelen. De leger som deltar i helsetjenesten, bør ha allmennmedisinsk erfaring og innsikt.»

Aktivitetsforskriften § 10 har krav til vaktlegeordning for innretninger i petroleumsvirksomheten; «Det skal sikres at en lege kan k ontaktes til enhver tid og om nødvendig komme til innretningen på kortest mulig varsel.»
 
Helsetjenesten i store og mindre selskaper kan være organisert ulikt. Faglig ansvarlig lege kan ha ulike oppgaver/ roller i ulike organisasjoner. Virksomhetene kan organisere helsetjenesten slik selskapene finner det mest hensiktsmessig for forsvarlig drift. Regelverket har ikke detaljkrav til organiseringen.

Virksomheten kan velge at faglig ansvarlig lege (FAL) utelukkende har et overordnet ansvar på linje med en kommuneoverlege fordi vaktlegeordningen ivaretar all pasientbehandling på døgnbasis. Alternativ (ev. i mindre organisasjoner) kan faglig ansvarlig lege ivareta flere roller herunder rollen som bedriftslege, kommuneoverlege, og i tillegg fylle funksjonen som fastlege/ behandlende lege med kontortid på dagtid. Virksomheten må legge til rette for at legen i slike tilfeller kan ivareta de ulike rollene jf. regelverkets krav til helsepersonell.

Vaktlegetjenester som leies inn kan sammenlignes med legevakttjenesten i en kommune. Den utgjør en del av det døgnkontinuerlige helsetjenestetilbudet og kan ikke anses som en separat helsetjeneste. 
  
2.       Har vaktlegen plikt til å journalføre all pasientbehandling i innretningens journalsystem?

Aktivitetsforskriften § 8 pålegger den som står for driften av en innretningen å sikre at enhver som oppholder seg på innretningen får tilgang til faglig forsvarlige helsetjenester. En vesentlig forutsetning for å sikre faglig forsvarlige tjenester er at opplysninger om sykdom og behandling  dokumenteres i journal.
 
Helsepersonelloven og dermed journalforskriften er gjort gjeldende i rammeforskriften §5. Både lov og forskrift pålegger virksomheten å opprette et pasientjournalsystem som sørger for en journal for hver pasient. Systemet må organiseres slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov.
 
I Journalforskriften § 5 står det : «Hovedregelen om en samlet journal for den enkelte pasient kan fravikes dersom virksomhetens enheter både faglig og organisatorisk klart fremstår som separate deltjenester» Forskriften har og krav til journalens innhold. 
 
Vi viser og til journalforskriften §9 der det står;«Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølgning. Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist. Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/ henvisende helsepersonell og pasientens faste lege. Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet.»

Det er Fylkesmannens vurdering at vaktlegetjenesten og helsekontoret på innretningen ikke fremstår som to separate deltjenester. Vaktlegen vil etter Fylkesmannens vurdering ha tilsvarende plikt til å oversende en sammenfatning av journalopplysninger (epikrise) til journal ved behandlende lege/fastlege (FAL i mindre organisasjoner) som det en legevaktlege er pålagt overfor fastlegen.

Dersom en pasient gir uttrykk  for at helseopplysninger ikke skal videre leveres til faglig ansvarlig lege/  legen spør pasienten om dette fordi han antar at pasienten ikke ønsker slik viderelevering må legen betrakte det som et unntak fra hovedregelen og gjøre en forsvarlighetsvurdering av forholdet.

En vesentlig forutsetning er at det ikke har konsekvenser for pasientbehandlingen. Legen må og ta stilling til om tungtveiende private eller offentlige interesser likevel gjør det rettmessig å gi opplysningene videre for eksempel for å ivareta pasientens egen og andres sikkerhet og helse om bord.jf. helsepersonelloven § 23 punkt 4. Legevaktlegen kan i slike unntakstilfeller oppbevare de aktuelle journalopplysningene utelukkende i eget journalsystem og sørge for at et notat i  innretningens journalsystem bekrefter at opplysningene oppbevares hos vaktlegen.
Hovedregelen er videreformidling av opplysninger til pasientens journal. Elektroniske løsninger vil i denne sammenheng være en bedre løsning enn papir.

Kontaktpersonar