Artiklar


23.04.2015

Fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann

Fylkesmannen i Rogaland og Mattilsynet arrangerte fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann  i petroleumsvirksomheten 16.04.2015. Temaer som ble belyst var; regelverkets krav til næringsmiddelvirksomheter,  tilsynserfaringer på området, innrapportering av vannverksdata og mikrobiologi på kjøkkenet.  Presentasjonene finner du under her.

09.03.2015

Måling av skulderbredde i britisk sektor

Britiske luftfartsmyndigheter (CAA) krever fra 1. april 2015 at alle som reiser offshore med helikopter i britisk sektor skal ha gjennomført en måling av skulderbredde.

26.01.2015

Cosylan – en mulig sikkerhetsrisiko.

Fylkesmannen i Rogaland har gjennom ulike tilsyn erfart at det er en etablert praksis at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten forskriver Cosylan for å dempe nattlig hoste.

10.11.2014

Ebola – Helsemyndighetenes oppfølging inn mot petroleumsnæringen.

Vi viser til Helsedirektoratets web side som gir fortløpende oppdatert informasjon og råd til helsepersonell om ebola. Helsetjenesten i Petroleumsvirksomheten skal varsle Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet som har døgnåpen beredskapstelefon på tlf.nr. 21 07 63 48.

16.10.2014

Skal vaktlegen rutinemessig videresende helseopplysninger til faglig ansvarlig lege for innretninger i petroleumsvirksomheten?

Fylkesmannen har mottatt en  henvendelse som tok utgangspunkt i en artikkel på Fylkesmannens nettside om «Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.»  Bakgrunnen for denne artikkelen var et behov for en avklaring av om operatørens påseansvar gir adgang til å innhente  journalopplysninger fra underleverandørens helsetjeneste. I artikkelen presiseres at operatørlegen ikke har slik adgang fordi det må være begrunnet i helsehjelp til pasienten jf. helsepersonelloven § 21. Det presiseres videre at vaktlegen kan ikke videreformidle helseopplysninger internt i petroleumsvirksomheten til andre enn faglig ansvarlig lege for innretningen. Det er på bakgrunn av denne artikkelen reist spørsmål ved om rutinemessig videreformidling av helseopplysninger til faglig ansvarlig lege er i tråd med regelverkets krav til taushetsplikt.

29.09.2014

Informasjon om registering av drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut et likelydende brev til operatørselskaper, driftsselskaper og redere der vi ber selskapene registrere drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak i MATS, som er Mattilsynets offentlige tilsynsregister.

01.09.2014

Bestemmelser i næringsmiddelregelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet

Mattilsynet har delegert sin tilsynsmyndighet vedrørende drikkevann og næringsmiddelhåndtering overfor petroleumsvirksomheter til havs til Fylkesmannen i Rogaland. jf. rammeforskriften §§ 67 og 69. Matloven med tilhørende forskrifter er gjort gjeldende i aktivitetsforskriften § 13.Regelverket som gjelder næringsmiddelhåndtering er omfattende. Fylkesmannen har i denne artikkelen spesifisert aktuelle bestemmelser i dette regelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet.

01.04.2014

Dialogmøte om helsemessig beredskap i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen har ved flere tilsyn sett på ulike selskapers tilrettelegging for å sikre entydig og forsvarlig håndtering av pasienter med akuttmedisinske tilstander. Tilsynserfaringer har avdekket mangel på entydige prosedyrer/ rutiner for å sikre nødvendig kompetanse og forsvarlig pasienthåndtering ved akutt alvorlig respirasjonssvikt.    

18.10.2013

Tilsynsrapporter

Oversikt over tilsynsrapporter