Helse offshore

Fylkesmannen i Rogaland har ei landsdekkjande rolle i saker som gjeld helse og hygiene i petroleumsverksemda til havs på den norske kontinentalsokkelen.

Tilsyn med helse og hygiene i oljeindustrien

Fylkesmannen i Rogaland har tilsyn med helse og hygiene om bord på alle faste og flyttbare installasjonar i petroleumsverksemda til havs. Tilsynet omfattar blant anna helsetenesta (den kurative tenesta og beredskap), matvarehandtering, forpleiing og drikkevassforsyning. Du finn meir informasjon og oversikt over tilsynsaktivitetane på nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland.

Helseerklæringar i offshoreindustrien

Fylkesmannen i Rogaland forvaltar regelverket for helsekrav for personar i petroleumsverksemda til havs og kan også gi dispensasjonar dersom krava ikkje er oppfylte. På nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland finn du liste over petroleumslegar som skriv ut offshoreattest (helseerklæring for personar i petroleumsverksemda til havs). For offshoredykkarar har vi lister over godkjende legar og skjema for nedlasting. 

Vis meir

Finn meir informasjon under menypunkta til venstre.

Petroleumslegar finner du i stolpen til høgre.

Kontaktpersonar for helse offshore:


01.09.2014

Bestemmelser i næringsmiddelregelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet

Mattilsynet har delegert sin tilsynsmyndighet vedrørende drikkevann og næringsmiddelhåndtering overfor petroleumsvirksomheter til havs til Fylkesmannen i Rogaland. jf. rammeforskriften §§ 67 og 69.

Matloven med tilhørende forskrifter er gjort gjeldende i aktivitetsforskriften § 13.Regelverket som gjelder næringsmiddelhåndtering er omfattende. Fylkesmannen har i denne artikkelen spesifisert aktuelle bestemmelser i dette regelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet.


01.04.2014

Dialogmøte om helsemessig beredskap i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen har ved flere tilsyn sett på ulike selskapers tilrettelegging for å sikre entydig og forsvarlig håndtering av pasienter med akuttmedisinske tilstander. Tilsynserfaringer har avdekket mangel på entydige prosedyrer/ rutiner for å sikre nødvendig kompetanse og forsvarlig pasienthåndtering ved akutt alvorlig respirasjonssvikt.

 

 


18.10.2013

Tilsynsrapporter

Oversikt over tilsynsrapporter