Tungbilførere med syn på ett øye kan søke om videreføring av dispensasjon

Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 har blitt endret. Endringen innebærer at førere i førerkortgruppe 2 og 3 med syn på bare ett øye, som har fått dispensasjon første gang før 1. oktober 2016, vil få anledning til å søke om fornyet dispensasjon. Ordningen skal gjelde uten tidsbegrensning fremover.

Ved søknad om videre dispensasjon må det fremlegges helseattest, og gjennomføres en kjørevurdering ved trafikkstasjon. Dispensasjon kan gis for inntil fem år av gangen. Det må foreligge tungtveiende grunner for at dispensasjonen skal innvilges. Det tilsier at det hovedsakelig vil være yrkesmessig behov for førerrett i tunge klasser som vektlegges i vurderingen.

I påvente av behandling av dispensasjonssøknaden hos Fylkesmannen, kan tungbilførere med syn på ett øye og dispensasjon som utløper 30. september i år, henvende seg til Statens Vegvesen og få utsted midlertidig kjøretillatelse i tre måneder. De aktuelle førerkortinnehaverne vil dermed få mulighet til å fortsette å føre motorvogn i førerkortgruppe 2 og 3, mens de får gjennomført kjørevurdering og søknaden om dispensasjon blir behandlet.

De som har fått innvilget dispensasjon etter 1. januar 2019, behøver ikke fremlegge ny helseattest ved søknad om ny dispensasjon fra 1. oktober 2019, dersom helsetilstanden ikke har endret seg. Søker må imidlertid gjennomføre kjørevurdering dersom dette ikke ble gjort ved siste fornyelse av dispensasjonen.