Førarkort

Alle som skal søkje om førarkort eller fornye førarkortet sitt, må fylle ut ei eigenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Eigenerklæringa skal stadfeste at du er frisk nok til å køyre. Dersom du har ein sjukdom eller ein tilstand som kan verke inn på køyreevna, må du i tillegg få helseattest frå legen din. 

Dersom du er i tvil om du kan køyre trygt på grunn av helseproblem eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøkje lege. Om ein lege, psykolog eller optikar meiner at du ikkje oppfyller helsekrava for å ha førarkort, skal han eller ho melde frå til Fylkesmannen dersom helsekrava ikkje vil vere oppfylte igjen innan seks månader. Fylkesmannen informerer politiet dersom førarkortet bør tilbakekallast heilt eller delvis. Politiet har også mynde til å gje tilbake føreretten.

Dei som skal ha førarkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest frå lege.

Dispensasjon

Helsekrava til førarkort er tilpassa førarkortdirektivet i EU, og omsynet til trafikktryggleik veg tungt. Dersom fastlegen (eller ein annan lege) konkluderer med at pasienten ikkje fyller helsekrava til førarkort, er det svært vanskeleg å få innvilga ein dispensasjon frå helsekrava. 

Klage

Dersom du har fått avslag på ein søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saka på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettheld vedtaket vårt, sender vi saka vidare til Helseklage for ny behandling.

Vis meir


19.03.2020

Koronautbruddet: Midlertidig forlengelse av utløpt førerrett

Statens Vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet åpnet for midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkesjåførkompetanse i forbindelse med koronautbruddet. Dette blant annet for å redusere belastningen på fastleger for å få utstedt helseattest.

04.11.2019

Tungbilførere med syn på ett øye kan søke om videreføring av dispensasjon

Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 har blitt endret. Endringen innebærer at førere i førerkortgruppe 2 og 3 med syn på bare ett øye, som har fått dispensasjon første gang før 1. oktober 2016, vil få anledning til å søke om fornyet dispensasjon. Ordningen skal gjelde uten tidsbegrensning fremover.

25.06.2019

Helseattest for eldre – aldersgrense hevet fra 75 til 80 år

Kravet om å levere helseattest er no endra frå 75 til 80 år. Endringa vart innført 19.06.19.

14.06.2019

Helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye

Det har den siste tiden vært mye fokus på helsekrav til førerkort i media. Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser om helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye. Helsedirektoratet har nå kommet med noen presiseringer for å unngå misforståelser om regelverket.

20.06.2016

Nye helsekrav til førarkort

Helsedirektoratet har varsla fylkesmennene om at nytt regelverk om helsekrav til førarkort trer i kraft frå 1. oktober 2016.

04.01.2013

Førarkort for seniorar

Frå 19. januar 2013 er det slutt på ordninga med ”liten” legeattest i tillegg til førarkort for dei over 70 år. Nye reglar krev at førarretten kjem frem av sjølve førarkortet. Krav om legeundersøking blir utsett frå 70 til fylte 75 år. Om du ønskar å halde fram med å køyre etter fylte 75 år, treng du legeundersøking med helseattest NA 0202, og nytt førarkort.

21.11.2012

Når du har behov for dispensasjon frå helsekrav til førarkort

Dette skal du lever til Statens Vegvesen, trafikkstasjonen: - Dispensasjonssøknad (skjema) og legeattest NA202. Legeattest NA 0202 får du av fastlege, og skal fylles ut av deg og fastlege. - Vurdering frå fastlege/spesialist (sjå nærmare opplysningar nedafor) P.g.a. saksmengda ved embetet kan saksbehandlingstida for førerkort/kjøreseddel bli 4 uker frå me har fått dokumentasjonen, men i perioder kan det væra inntil 10 ukers behandlingstid. Telefontid tirsdag-torsdag, 13.00-14.00.

20.11.2012

Nye helseattestar ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis

Det er utarbeidd nye attestar til bruk ved søknad om førarkort, kjøyresetel og kompetansebevis.

16.09.2009

Ingen menneskerett å ha førarkort

Det å kunne køyre bil gjer kvardagen enklare for mange, og det er stendig fleire som har førarkort, også eldre og folk som blir behandla for ulike lidingar. Samstundes har trafikken blitt meir komplisert og stiller større krav til reaksjonsevne og merksemd frå trafikantane.