Val

Fylkesmannen rettleiar kommunane i planlegging og gjennomføring av val. Dette gjeld både ved stortings- og sametingsval og ved kommune- og fylkestingsval. Du finn meir informasjon om val på Kommunal- og moderniseringsdepartementets internettsider, sjå lenkjene til høgre.