Alkohollov

Dersom du ønskjer å selje eller skjenke alkohol, må du først søkje om sals- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal seljast eller skjenkast, som kan gi slike løyve. Fylkesmannen kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Dersom du søkjer om sals- eller skjenkeløyve og får avslag frå kommunen, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan berre avgjere om innhaldet i vedtaket er lovleg, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovleg måte. Du sender klaga gjennom den kommunen som har gjort vedtaket om avslag.

Vis meir


15.05.2020

Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger

Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med koronasituasjonen vurdert muligheter for å gi midlertidige salgsbevillinger til skjenkesteder og har kommet til at det ikke er adgang til å gi salgsbevillig for samme lokale så lenge skjenkestedet har aktiv skjenkebevilling.

08.05.2019

Håndbok i alkoholloven er oppdatert

Helsedirektoratet lanserer i desse dagar nye helsedirektoratet.no. Håndbok i alkoholloven – rundskriv IS-5/2008 er digitalisert og oppdatert under nemninga Alkoholloven med kommentarer og Alkoholforskriften med kommentarer. Desse versjonane erstattar tidlegare merknader i Håndbok i alkoholloven – rundskriv IS-5/2008 som blir oppheva. Helsedirektoratet anbefaler alle landets kommunar og fylkesmenn å ta i bruk dei nye og digitale merknadane.

30.03.2015

Skjerpa beviskrav ved inndraging av skjenkeløyve

Fylkesmannen opphevar Stavanger kommune sitt vedtak om mellombels inndraging av skjenkeløyvet til 2. etasjen på utestaden Hall Toll. Bakgrunnen er strengare beviskrav for slike vedtak. I denne saka hadde ikkje kommunen gode nok bevis.

18.12.2014

Endringar i alkoholforskrifta

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringar i alkoholforskrifta.

15.01.2014

Høyring - endringar i alkohollova

Fylkesmannen har gitt høyringsfråsegn til forslag til endringar i alkohollova.