Informasjon om endringar i ekteskapslova – kommunale vigsler

Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene).

Lovendringa innebær at vigselsmyndigheit overføres fra notarius publicus til ordførarar, varaordførarar og ansette i kommunane eller Dei folkevalgte som kommunestyret sjølve gir slik myndigheit. Med det overføres ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigsler frå tingrettane og Oslo byfogdembete til kommunane. Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/bld/nyheter/2017/informasjon-om-endringer-i-ekteskapsloven--kommunale-vigsler/id2564349/