Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp vs krav til smittevern i skoler og barnehager

Nå når skoler og barnehager igjen er åpne er det mange som spør oss om hvordan individuelle rettigheter som spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp skal ivaretas. Disse rettighetene gjelder som utgangspunkt fortsatt, selv om skolene og barnehagene må bruke mye ressurser på smittevern og organisering av grupper/ kohorter for å oppfylle krav på dette området.

Elevene skal med andre ord ivaretas og gis spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp i samsvar med de enkeltvedtak som er gjeldende. Hvis retten ikke oppfylles, kan man som foresatt benytte klageretten til Fylkesmannen som før.

Unntaket i forskriftene er formulert slik:

Skoleeier/ barnehageeier kan bare gjøre slike tilpasninger i opplæring og tilrettelegging hvis det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr.

Det er m.a.o. ikke foreldrene som må forsvare at den vedtaksbestemte hjelpen til barnet skal gis som før, men skoleeier/ barnehageeier som må dokumentere at endringer er nødvendig og forsvarlig.