Høyringssvar NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

Eit offentleg utval leia av Ragnhild Lied leverte si utgreiing «NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhald i opplæringen», til kunnskaps- og integreringsministeren 17. desember 2019.

Høyring på utgreiinga vart lagt ut 22. januar 2019 med høyringsfrist 1. juli. Utvalet har forslag om fleire tiltak som skal hjelpe elevar til å meistre opplæringa slik at dei vert kvalifiserte til vidare utdanning, arbeidsliv og samfunnsdeltaking. Høyringsbrev, høyringsnotat og høyringssvar er å finne på nettsidene til regjeringa. Fylkesmannen i Rogaland sitt høyringssvar finn du i menyen til høgre.