Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


18.10.2018

Ny utdanningsdirektør

Marianne Skogerbø har starta som ny utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.


09.10.2018

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    


10.09.2018

Konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler

Konferansen i 2018 har fått tittelen:  Brukarar eller skaparar av fysisk læringsmiljø. Konferansen finn stad den 30. - 31. oktober 2018 på Gardermoen


04.09.2018

Nasjonale prøver 2018

I september/oktober skal dei nasjonale prøvene gjennomførast. Nytt av året er at Udir har laga ein demo av korleis resultata frå dei nasjonale prøvene kan sjå ut. Skoleeigar og skolane må syte for at lærarane skårar dei opne oppgåvene innan fristen. Viss dette ikkje blir gjort, blir oppgåvene sette til 0 poeng som vil påverke skolen sitt resultat.


04.09.2018

Rettleiing for nyutdanna lærarar

Nye lærarar kan få hjelp og rettleiing.


03.09.2018

Alvorleg skolefråver

Mange barn og unge vegrar seg mot å gå på skolen. Årsakene kan vere mange og samansette. Det kan vere at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, eller at skolen ikkje legg opplæringa godt nok til rette for eleven. I nokre tilfelle kan vegringa også skuldast forhold hos eleven sjølv, i heimen eller i nærmiljøet til eleven.


30.08.2018

Ordensreglement i skolen

Læring, tryggleik, trivsel, respekt og toleranse er sentrale føremål med opplæringa. For å fremje slike verdiar, og for å oppnå eit godt læringsmiljø for elevane, er det viktig å ha klare rammer. Felles reglar for heile skolesamfunnet kan bidra til å gi eit godt og trygt skolemiljø. Alle skolar skal difor ha eit ordensreglement.


29.08.2018

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2018 - Siste frist 1. sept

Dronning Sonjas skolepris går kvart år til ein skole som merkjer seg ut ved å praktisere likeverd og inkludering på ein god måte. Alle kan nominere skolar og Fylkesmannen vil ha forslag til kandidatar til prisen innan 1. september 2018.


29.08.2018

Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Opplæringslova har ei snever opning for at skoleeigar kan bruke andre opplæringsarenaer enn  skolen sitt område. Nokre kriterier må vere på plass.


01.08.2018

Har barnet ditt rett til gratis skoleskyss?

Kven har rett til skoleskyss og korleis skal ein klage på eit ev. avslag?


Fleire nyhende