Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


01.08.2018

Har barnet ditt rett til gratis skoleskyss?

Kven har rett til skoleskyss og korleis skal ein klage på eit ev. avslag?


16.07.2018

Kurs: ROS -analyse i skole og barnehage.

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerheit og beredskap (NUSB) inviterer til kurset ROS og beredskapsplanlegging for skolar og barnehagar Kurset er den 13.-15. august 2018 i Heggedal, Asker.


16.07.2018

Realfagsløyper

Realfagsløyper er fagstoff og ressursar som skal gi realfaga i skole og barnehage eit løft. Strukturen i Realfagsløyper danner eit godt utgangspunkt for samarbeid, og det er samspillet og samtalane mellom
kollegaer som sikrar den faglege utviklinga. Realfagsløyper kan inspirere til kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk i barnehage og skole

 


10.07.2018

Utlysing av midlar til utstyr for programmering i skolen.

Tilskotet skal nyttast til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og skal bidra til å styrkje lærarane sin moglegheit til å ta i bruk sin programmeringskompetanse.  Søknadsfrist er 17. september 2018.


04.07.2018

Endring i forvaltninga av tilskott til leirskoleopplæring frå 01.01.2018

Frå og med 2018 vil tilskott til leirskoleopplæring bli berekna på grunnlag av kommunen sin rapportering i GSI, punkt i7 og i8. Dette inneber at kommunen ikkje lenger skal sende søknad om tilskott til leirskoleopplæring, verken til Fylkesmannen eller til Utdanningsdirektoratet.


19.06.2018

Benjaminprisen 2018

Benjaminprisen går til ein skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Alle kan foreslå ein skole til prisen. Fristen for å foreslå skolar til Benjaminprisen 2018 er 1. oktober.


13.06.2018

Forbod mot å nytte ansiktsdekkande plagg

Frå august i år er det forbod mot å nytte ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar. Forbodet gjeld i barnehagar, skolar, folkehøgskolar, høgare utdanning og opplæring av nyankomne innvandrarar etter introduksjonslova.


05.06.2018

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

I sommarferien reiser mange til utlandet. Nokre barn og unge risikerer å bli utsette for tvangsekteskap, kjønnslemlesting eller andre overgrep i ferien sin. Alle som arbeider med barn og unge bør ha ekstra merksemd på dette no, og beredskap for å hindre slike overgrep.


05.06.2018

Klage på standpunktkarakter 2018

Her finn du rettleiing til klage på standpunktkarakter, skjema til faglærar og innsendingsskjema for 2018. Du kan også sende inn skjema elektronisk.


31.05.2018

Info om trafikktryggleik på fleire språk

Informasjon om elevar sin trafikktryggleik er nå tilgjengeleg på fleire språk. Det er Trygg Trafikk som har utvikla gratis læringsressursar. Ressursane finn du på arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk.


Fleire nyhende