Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


01.04.2020

Barnehage- og skoleeiers ansvar for å sørge for skoletilbud

Lørdag 28.mars ble det fattet midlertidig forskrifter i koronaloven om skole- og barnehageeiers plikt til å ha tilbud til barn som ikke kan være hjemme.

26.03.2020

Klage på karakter i grunnskolen

Elevar har rett til å klage på  standpunktkarakter og eksamenskarakter. Er du elev i grunnskolen finn du her informasjon om korleis du kan klage, kva du kan klage på og kven som kan klage

17.03.2020

Tilbod til barn opp til 12 år

Det er noko ulik praksis frå kommune til kommune når det gjeld kva for nokre barn som får tilbod på skolen. Sjølv om kommunen må ha ein restriktiv praksis for å hindre spreiing av virus, er til dømes det å avgrense tilbodet til 1.- 4. klasse, ikkje i tråd med retningslinene.

13.03.2020

Verktøy til bruk i innsatsen mot vald og overgrep mot barn

Barne- og likestillingsdepartementet ga i 2016 ut «Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)», ein opptrappingsplan mot vald i nære relasjonar og vald og overgrep mot barn og unge. Opptrappingsplanen gjer ein oversikt over dagens situasjon, tiltak for å bekjempa vald og overgrep, og hovedutfordringane knytta til vald og overgrep.

10.03.2020

Utdanning: Informasjon om koronavirus

Utdanningsdirektoratet har oppretta ei nettside med oppdatert informasjon om koronaviruset. 

11.02.2020

Søk vidareutdanning innan 1. mars

Vidareutdanning er eit tilbod til lærarar, rektorar, barnehagelærarar, styrarar og andre.

11.02.2020

Er det lov å bruke tvang i skolen?

Fylkesmannen får ofte spørsmål om kva reglar som gjeld for bruk av tvang i skolen. Mange er usikre på dette, mellom anna fordi det finst eigne reglar for bruk av tvang i helselovgivinga. Men opplæringslova gir ikkje heimel for bruk av fysisk tvang og makt overfor elevar. 

03.02.2020

Tilskott til skolebibliotek

Kommunar kan søkje om tilskott til å styrkje skolebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering. Søknadsfrist er 27. mars 2020

16.12.2019

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 

03.12.2019

PISA 2018 - resultat

Norske elevar presterer i snitt svakare i lesing og naturfag samanlikna med forrige PISA-undersøking i 2015. Resultata for matematikk er uendra.

Fleire nyhende