Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


07.01.2019

Klage på standpunktkarakter 2019

Her finn du rettleiing til klage på standpunktkarakter, skjema til faglærar og lenkje til elektronisk skjema.


12.12.2018

Nytt om barnehage og skole for 2019

Utdanningsdirektoratet informerer om ny rettleiar for dei som arbeider med barn med behov for altrnativ og suppelerande kommunikasjon (ASK), felles gjennomføringsperiode for nasjonale prøver, nye læringsstøttande prøver i matematikk, reviderte kartleggingsprøver, endringar i privatistordninga, rettleiar for skolen sitt førebyggjande arbeid med sjølvmord og sjølvskading mm.

Gå til Utdanningsdirektoratet sine nettsider


27.11.2018

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 


08.11.2018

Skoleturar skal vere gratis

Kva for reglar gjeld for skoleturar og betaling? Skal det vere gratis for alle? Er det greitt at foreldre sjølve arrangerer turar for grupper eller klassar? Kva er skolen si rolle i samband med slike turar? Kva med elevar i vidaregåande skolar?


30.10.2018

Klager på standpunktkarakterar

Så langt i 2018 har Fylkesmannen handsama 100 klager på standpunktkarakterar i fag, og 2 klagar på standpunktkarakter i orden eller åtferd. Nær 45% av klagene fordeler seg på to fag: valfag og mat & helse. At valfag er det faget elevane klager oftast på, kan sannsynlegvis forklarast med at ein kan klage kvart år frå og med 8. klasse dersom eleven avsluttar valfaget.


23.10.2018

Sei di meining om nye læreplanar

Utdanningsdirektoratet har lagt fram skisser til nye læreplanar for grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande skole. Du kan seie di meining om læreplanane innan 14. november. Til våren kjem den offisielle høyringa på dei endelege læreplanane.


18.10.2018

Ny utdanningsdirektør

Marianne Skogerbø har starta som ny utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.


09.10.2018

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    


10.09.2018

Konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler

Konferansen i 2018 har fått tittelen:  Brukarar eller skaparar av fysisk læringsmiljø. Konferansen finn stad den 30. - 31. oktober 2018 på Gardermoen


04.09.2018

Nasjonale prøver 2018

I september/oktober skal dei nasjonale prøvene gjennomførast. Nytt av året er at Udir har laga ein demo av korleis resultata frå dei nasjonale prøvene kan sjå ut. Skoleeigar og skolane må syte for at lærarane skårar dei opne oppgåvene innan fristen. Viss dette ikkje blir gjort, blir oppgåvene sette til 0 poeng som vil påverke skolen sitt resultat.


Fleire nyhende