Fange opp - følgje opp

Meld.St.18 (2010-11) Læring og fellesskap
Meld.St.18 (2010-11) Læring og fellesskap

Utdanningsdirektoratet har publisert to elektroniske rettleiarar: Rettleiar om spesialundervisning og Rettleiar om spesialpedagogisk hjelp.

Rettleiar om spesialundervisning for vaksne, ein foreldreplakat for spesialpedagogisk hjelp og mier informasjon om overganger blir publiserte seinare. Plakatane vil også bli oversett til fleire språk.