Eksamen

Fylkesmannen har mellom anna som oppgåve å følgje opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingsssystemet, herunder eksamen.

Oppgavene går ut på sensur og klagebehandling for skriftleg eksamen i grunnskolen, vidaregåande opplæring og grunnskoleopplæring for vaksne.

Arbeidet omfattar:

  • oppnemning av sensorar
  • fordeling av sensorane i eksamenssystemet
  • innkalling og gjennomføring av møter i samband med fellessensuren
  • organisere klagebehandling ved klager på eksamenskarakterar
  • medverke til å utarbeide karakterstatistikk
  • økonomirapportering av forbruk i samband med eksamensordninga

14.11.2018

Sensorskolering og fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2019

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2019.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer sensorskolering og fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.


11.09.2018

Hausteksamen 2018 vidaregåande opplæring - foreslå sensorar

Rektor kan foreslå sensorar til sentralt gitt skriftleg eksamen i vidaregåande skole. Registreringa må skje i PAS-eksamen innan 1. oktober 2018. Dato for fellessensur for hausteksamen er 3. januar 2019.


28.05.2018

Dispensasjon og annullering av eksamen

I nokre tilfeller blir det gjort formelle feil ved eksamensgjennomføringa. Då skal skolane, på vegne av eleven, sende søknad om å annullere eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som handsamer søknader om dispensasjon og annullering av eksamen.


04.04.2018

Testeksamen

Alle skolar bør teste skolen sitt nettverk, maskinkapasitet og tilgang til dei nettbaserte hjelpemidla før eksamen. Når eksamen har starta, er det for seint å sjekke om systemet fungerer! Testen skjer torsdag 26. april og fredag 27. april.


09.03.2018

Sensorskolering og fellessensur i vidaregåande våren 2018

Fylkesmannen i Rogaland arrangerer fellessensur for norsk Vg3 tysdag 19. juni. For dei resterande faga som Fylkesmannen i Rogaland har ansvaret for, blir fellessensuren onsdag 20. juni.


Fleire nyhende