Eksamen

Fylkesmannen har mellom anna som oppgåve å følgje opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingsssystemet, herunder eksamen.

Oppgavene går ut på sensur og klagebehandling for skriftleg eksamen i grunnskolen, vidaregåande opplæring og grunnskoleopplæring for vaksne.

Arbeidet omfattar:

  • oppnemning av sensorar
  • fordeling av sensorane i eksamenssystemet
  • innkalling og gjennomføring av møter i samband med fellessensuren
  • organisere klagebehandling ved klager på eksamenskarakterar
  • medverke til å utarbeide karakterstatistikk
  • økonomirapportering av forbruk i samband med eksamensordninga

20.02.2019

Innan 1. mars må skolane foreslå sensorar og melde på kandidatar til eksamen våren 2019

Rektor kan foreslå fagpersonar som sensorar til sentralt gitt eksamen i grunnskolen og vidaregåande skole. Registreringa må skje i PAS-eksamen innan 1. mars 2019. Alle skolar skal melde på sine kandidatar til sentralt gitt eksamen våren 2019 i grunnskolen og vidaregåande skole. Påmeldinga skjer via skoleadministrativt system, eller direkte i PAS-eksamen innan 1. mars.

14.11.2018

Sensorskolering og fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2019

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2019.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer sensorskolering og fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.

28.05.2018

Dispensasjon og annullering av eksamen

I nokre tilfeller blir det gjort formelle feil ved eksamensgjennomføringa. Då skal skolane, på vegne av eleven, sende søknad om å annullere eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som handsamer søknader om dispensasjon og annullering av eksamen.

27.11.2017

Nasjonale føringar for nettbaserte hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen i grunnskolen

I grunnskolen skal elevar og vaksne ha tilgang til eit avgrensa utval av nettbaserte hjelpemiddel under sentralt gitt eksamen.

19.04.2016

Førebu elevane til eksamen i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet ber skolane bu elevane på eksamen. Her finn ein og informasjon om korleis skolane skal bu seg og gjennomføre eksamen på eit trygt og sikkert vis.

Fleire nyhende