Eksamen

Fylkesmannen har mellom anna som oppgåve å følgje opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingsssystemet, herunder eksamen.

Oppgavene går ut på sensur og klagebehandling for skriftleg eksamen i grunnskolen, vidaregåande opplæring og grunnskoleopplæring for vaksne.

Arbeidet omfattar:

  • oppnemning av sensorar
  • fordeling av sensorane i eksamenssystemet
  • innkalling og gjennomføring av møter i samband med fellessensuren
  • organisere klagebehandling ved klager på eksamenskarakterar
  • medverke til å utarbeide karakterstatistikk
  • økonomirapportering av forbruk i samband med eksamensordninga

28.05.2018

Dispensasjon og annullering av eksamen

I nokre tilfeller blir det gjort formelle feil ved eksamensgjennomføringa. Då skal skolane, på vegne av eleven, sende søknad om å annullere eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som handsamer søknader om dispensasjon og annullering av eksamen.

27.11.2017

Nasjonale føringar for nettbaserte hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen i grunnskolen

I grunnskolen skal elevar og vaksne ha tilgang til eit avgrensa utval av nettbaserte hjelpemiddel under sentralt gitt eksamen.

19.04.2016

Førebu elevane til eksamen i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet ber skolane bu elevane på eksamen. Her finn ein og informasjon om korleis skolane skal bu seg og gjennomføre eksamen på eit trygt og sikkert vis.

24.11.2015

Sensor sin jobb i eksamensystemet

I denne filmen kan sensorar sjå korleis ein set karakterforslag, endeleg karakter og leverer honorarrekning.  https://vimeo.com/145624179

21.10.2015

Brukarnavn og passord til hausteksamen 2015

I det nye eksamensadministrasjonssystemet  vil det ikkje vere mogleg å generere brukarnavn og passord til kandidatar før 2 uker før første eksamen, dvs. ca. 3 november for hausteksamen 2015.

Fleire nyhende