Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjonevne

Barn som går i barnehage, og som har nedsett funksjonsevne, har rett til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

På nettstaden til Utdanningsdirektoratet finn du meir informasjon om denne regelen (§ 19 g i Barnehagelova)

  • Kva er nedsett funksjonevne?
  • Kva kan tilrettelegginga gå ut på og kor lenge skal den vare?
  • Kven har ansvaret - barnehageeigar eller kommunen?
  • Sakkunnig vurdering eller anna dokumentasjon.
  • Foreldra si rolle - må dei samtykke?

Skillet mellom tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp

Om et barn har behov for tilrettelegging av barnehagetilbodet eller spesialpedagogisk hjelp, eller begge delar, må vurderast konkret i kvar sak.

Spesialpedagogisk hjelp