Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


23.07.2018

Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjoneve

Barn som går i barnehage, og som har nedsett funksjonsevne, har rett til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

21.03.2019

Søk om middel til ekstern barnehage - og skolevurdering

Kommunar og fylkeskommunar kan søkje om middel for å forbetre barnehagen- og skolene sitt utviklingsarbeid. Søkjarar må ha intensjonar om å starte eller vidareutvikle arbeid med ekstern vurdering, i eit samarbeid med fleire kommunar eller fylkeskommunar. Søknadsfrist er 6. mai 2019

12.03.2019

Vidareutdanning 2019-2020 : Husk å behandle søknader, frist 15.mars

Arbeidsgivarar må behandle søknader til vidareutdanning. Fristen er til og med 15. mars. Etter 15. mars kl. 23:59 er ikkje søknadene tilgjengelege i søknadssystemet, og dermed heller ikkje mogleg å behandle.

13.02.2019

Gode råd om mat og måltider i barnehagen

Barnehagane bør leggje til rette for minst tre måltider om dagen, god tid til å spise, frukt og grønt på menyen og at barna deltek i matlaginga. Dette er nokre av dei nasjonale oppmodingane som Helsedirektoratet gir om mat og måltider i barnehagane.

07.09.2018

Bemanningskalkulator for barnehage

Barnehagane må innfri skjerpa pedagognorm frå 1. august 2018 og ny bemanningsnorm innan 1. august 2019.

06.08.2018

Tilskot til sjømattiltak 2018

Regjeringa gir tilskot til skolar og barnehagar som vil gi gode matopplevingar med sjømat til barn og unge. Frist for å søkje om tilskot er 1. september 2018

12.07.2018

Kompetanse for fremtidens barnehage - Evaluering

Pedagogar som rettleier assistentar, styrarar som driv utviklingsarbeidet og utdanning av tilsette er mellom anna viktige tiltak for å utvikle kompetansen i barnehagen. Dette syner den tredje delrapporten som evaluerer strategien Kompetanse for fremtidens barnehage

11.07.2018

Får minoritetsspråklege barn i barnehagen hjelp til å lære seg norsk?

Få kommunar nemner spesialpedagogisk hjelp når dei skal gi døme på tiltak som blir sette i verk for å betre norskkunnskapen til minoritetsspråklege barnehagebarn. 55 % prosent svarar nei på spørsmålet om dei har fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det kan virke som om det er uklart for både PPT og kommunane kva som må til for at barn skal ha rett på spesialpedagogisk hjelp når det gjeld tiltak for å styrkje norskferdigheitene. Dette syner ei undersøking som Fylkesmannen har gjennomført.

19.06.2018

Ny bemanningsnorm i barnehagen

Det skal vere ein tilsett per tre barn når barna er under tre år og ein tilsett per seks barn når barna er over tre år. Barn skal reknast for å være over tre år frå og med august det året dei fyller tre år.

10.04.2018

Skjerpa pedagognorm i barnehagen

Den pedagogisk bemanninga i barnehagar er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Då skal det vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år, og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.

Fleire nyhende