Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


07.09.2018

Bemanningskalkulator for barnehage

Barnehagane må innfri skjerpa pedagognorm frå 1. august 2018 og ny bemanningsnorm innan 1. august 2019.


23.07.2018

Tilrettelegging av barnehagetilbodet for barn med nedsett funksjoneve

Barn som går i barnehage, og som har nedsett funksjonsevne, har rett til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.


06.08.2018

Tilskot til sjømattiltak 2018

Regjeringa gir tilskot til skolar og barnehagar som vil gi gode matopplevingar med sjømat til barn og unge. Frist for å søkje om tilskot er 1. september 2018


12.07.2018

Kompetanse for fremtidens barnehage - Evaluering

Pedagogar som rettleier assistentar, styrarar som driv utviklingsarbeidet og utdanning av tilsette er mellom anna viktige tiltak for å utvikle kompetansen i barnehagen. Dette syner den tredje delrapporten som evaluerer strategien Kompetanse for fremtidens barnehage


11.07.2018

Får minoritetsspråklege barn i barnehagen hjelp til å lære seg norsk?

Få kommunar nemner spesialpedagogisk hjelp når dei skal gi døme på tiltak som blir sette i verk for å betre norskkunnskapen til minoritetsspråklege barnehagebarn. 55 % prosent svarar nei på spørsmålet om dei har fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det kan virke som om det er uklart for både PPT og kommunane kva som må til for at barn skal ha rett på spesialpedagogisk hjelp når det gjeld tiltak for å styrkje norskferdigheitene. Dette syner ei undersøking som Fylkesmannen har gjennomført.


19.06.2018

Ny bemanningsnorm i barnehagen

Det skal vere ein tilsett per tre barn når barna er under tre år og ein tilsett per seks barn når barna er over tre år. Barn skal reknast for å være over tre år frå og med august det året dei fyller tre år.


11.06.2018

Tilretteleggingsmidlar for ABLU-studentar og barnehagelærarutdanning deltid

Fylkesmannen lyser ut tilretteleggingsmidlar for ABLU studentar 3. årskull og barnehagelærarutdanninga på deltid 3. årskull - 2018/19.  Midlane kjem i tillegg til tilretteleggingsmidlane som Utdanningsdirektoratet tildel gjennom søkjarportalen.

NYTT frå 11. juni 2018. Ordninga vil no gjelde alle ABLU-studentar!


18.04.2018

Utlysing av restmidlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2018

Fylkesmannen i Rogaland lyser med dette ut rest-tilskotsmidlar for symjeopplæring i barnehagar på kroner 1 647 000. Kommunar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring av barn i barnehage, kan søkje Fylkesmannen om tilskot. Søknadsfrist er 25. mai 2018


10.04.2018

Skjerpa pedagognorm i barnehagen

Den pedagogisk bemanninga i barnehagar er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Då skal det vere minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år, og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.


09.04.2018

Regjeringa foreslår nye grep som kan styrkje tidleg innsats i barnehagen

Regjeringa foreslår mellom anna ei ny norm for bemanning i barnehagen, og at kommunane kan gi dispensasjon frå bemanningsnorma for inntil eitt år om gongen når særlege omsyn tilseier det og at Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om dispensasjon.


Fleire nyhende