Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


19.06.2019

Tilretteleggingsmidlar for ABLU studentar og barnehagelærarutdanning på deltid 2019-2020

Fylkesvis samarbeidsforum Rogaland har gitt Fylkesmannen fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidlar for studieåret 2019/2020. Dette er ein del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagane. Samarbeidsforum har vedtatt at det skal settast av kr 2 600 00,- til formålet og korleis midla skal prioriterast.  Frist for å søkje om desse midla er 30.august 2019 Det i tillegg mogleg å søke tilretteleggingsmiddel gjennom Utdanningsdirektoratet sin søkjarportal.

18.06.2019

Ny rådgivarteneste frå Statped

Treng du råd om tilrettelegging for og inkludering av barn med særskilte behov i barnehage og skole? Spør Statped om råd.

12.06.2019

Foreslå kandidatar til foreldreutval for barnehagar og grunnskolen

Det skal velgjast nye kandidatar både til nytt foreldreutval for barnehagar (FUB) og til nytt foreldreutval for grunnopplæringa (FUG) 2020 -2023. Kandidatar må ha erfaring frå arbeid som foreldrerepresentant på barnehage,- skole- eller kommunenivå. Foreslå kandidatar innan 1. september 2019

05.06.2019

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2019

Dronning Sonjas skolepris skal gå til ein grunnskole eller ein vidaregåande skole, som har utmerka seg ved å praktisere likeverd og inkludering på ein god måte. Nominasjonar må sendast Fylkesmannen innan 26. august 2019.

05.06.2019

Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg

Kommunar/fylkeskommunen kan nå sende søknad om tilskott for våren 2019 for aldersgruppa 16-18 år. Frist for å søkje tilskott er 1. juli 2019. Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg.

29.05.2019

Introduksjonslova - regelverksamling 2019

Fylkesmannen inviterer dei som arbeider med inntroduksjonslova og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, saman med leiarar med eit overordna ansvar for kommunale tenester på området, til regelverksamling den 19. september 2019  

09.05.2019

Til deg på ungdomssteget som er minoritetsspråkleg 2019

Fylkesmannen har laga ei brosjyre til deg som er minoritetsspråkleg på ungdomssteget. Brosjyra inneheld informasjon om vurdering, karaktersetjing og retten til å klage på karakterar.

09.05.2019

Til deg på ungdomssteget 2019

Fylkesmannen har laga ei brosjyre med informasjon om vurdering, karaktersetjing og retten til å klage på karaktar

02.05.2019

Rettleiing av nyutdanna lærarar - søk tilskot!

Den første tida som lærar er viktig og kan opplevast som krevjande. Derfor er kvalifisert rettleiing viktig både for å gi nye lærarar auka tryggleik til å handtere og meistre arbeidssituasjonen, og få auka bevisstheit om verdien av eigen kompetanse. Det er også laga ein rettleiar om arbeidet. Søk Utdanningsdirektoratet om tilskot til rettleiing av nyutdanna lærarar innan 29. mai 2019

25.04.2019

Tilbod til høgt presterande ungdomsskoleelevar

Den virtuelle matematikkskolen er eit nettbasert opplæringstilbod for ungdomsskoleelevar som treng større utfordringar i matematikk. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel