Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


24.11.2020

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Gjennom «koronakrisen» har oppmerksomheten rundt utsatte barn og unge blitt forsterket. Både Fylkesmannen og kommunene har bidratt til å sette temaet på dagsorden og vist både evne og vilje til å løse utfordringene på best mulig måte. Samtidig er det behov for langsiktige planer og rutiner som er kjent for både ansatte, barn, unge og familier når en bekymring eller krise oppstår.

24.11.2020

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er at anbefalingene styrker oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742).  

23.11.2020

Fylkesmannen pålegger videregående skoler å følge gratisprinsippet

Opplæring i offentlig skole er gratis i Norge. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med gratisprinsippet på 16 offentlige videregående skoler i Rogaland. Vi kontrollerte om skoleturer med overnatting var gratis for elevene.

23.11.2020

Oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Fylkesmannen i Rogaland ønsker velkommen til digital oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped.

16.11.2020

Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler

Smitteverntiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse. Et redusert tilbud til barnehager og skoler kan ha alvorlige konsekvenser for barn og unge.  

04.11.2020

Ny integreringslov gjeldande frå 01.01.2021

Den nye lova har tilsvarande verkeområde som introduksjonslova men med viktige endringar både for fylkeskommunar, kommunar og deltakarar i introduksjonsprogram.

04.11.2020

Webinar: Oppvekstkonferanse

Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av koronasituasjonen blei konferansen, som skulle vore arrangert i juni i år, avlyst.

02.11.2020

Samisk opplæring - nettseminar

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til nasjonalt nettseminar om samisk opplæring fredag 6. november fra 9:00 til 11:00. 

28.10.2020

Tilskot til heimeundervisning i samband med Covid-19

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om tilskot til tiltak for å styrkje føresetnadene for å tilby god heimeundervisning om det blir naudsynt ved ei stenging.  Tilskotet kan nyttast til digitale læremiddel, infrastruktur og utstyr.  

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel