Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


14.11.2018

Fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2019

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2019.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.


08.11.2018

Skoleturar skal vere gratis

Kva for reglar gjeld for skoleturar og betaling? Skal det vere gratis for alle? Er det greitt at foreldre sjølve arrangerer turar for grupper eller klassar? Kva er skolen si rolle i samband med slike turar? Kva med elevar i vidaregåande skolar?


30.10.2018

Klager på standpunktkarakterar

Så langt i 2018 har Fylkesmannen handsama 100 klager på standpunktkarakterar i fag, og 2 klagar på standpunktkarakter i orden eller åtferd. Nær 45% av klagene fordeler seg på to fag: valfag og mat & helse. At valfag er det faget elevane klager oftast på, kan sannsynlegvis forklarast med at ein kan klage kvart år frå og med 8. klasse dersom eleven avsluttar valfaget.


25.10.2018

Samling for nettverka i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Fylkesmannen inviterer til samling for deltakarane i dei regionale nettverka for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOM). Samlinga er i Stavanger torsdag 22. november til fredag 23. november.


23.10.2018

BASIL - samling på Skype

I samband med BASIL-innsamlinga, inviterer Fylkesmannen til ein digital samling. Det er lite nytt i skjema, og vi ønskjer derfor å prøve ut eit videomøte på Skype den 21. november. Video av møtet vil også bli tilgjengeleg.


23.10.2018

Sei di meining om nye læreplanar

Utdanningsdirektoratet har lagt fram skisser til nye læreplanar for grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande skole. Du kan seie di meining om læreplanane innan 14. november. Til våren kjem den offisielle høyringa på dei endelege læreplanane.


18.10.2018

Ny utdanningsdirektør

Marianne Skogerbø har starta som ny utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.


17.10.2018

Konferansen for livslang læring

Sett av 6. mars til neste år for konferansen for livslang læring.


15.10.2018

Kompetansepluss – Søk om pengar til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Bedriftar, offentlege verksemder og frivillige organisasjonar kan søkje om pengar gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 10. desember 2018.


09.10.2018

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel