Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


18.11.2019

Nye læreplanar - grunnskolen og gjennomgåande fag vgo

Her er dei nye læreplanane for grunnskolen og gjennomgåande fag i vidaregåande opplæring. For 1.–9. trinn og Vg1 blir dei innførte august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir dei innførte august 2021. For Vg3 blir dei innførte august 2022.

11.11.2019

Ny stortingsmelding om tidleg innsats i barnehage, skole og SFO

Regjeringa styrker tidleg innsats i heile barnehage- og skoleløpet. Alle skolar skal få tilgang til lærarspesialistar i begynnaropplæringa frå 1. til 4. klasse, og alle skolar og barnehagar skal ha spesialpedagogisk kompetanse.  

11.11.2019

BASIL-samling på SKYPE

Velkomen til BASIL-samling på SKYPE tirsdag 26. november 2019 Kl 10.00 - 11.00

04.11.2019

Barnehagekonferansen 2020

Barnehagekonferansen 2020 blir arrangert onsdag 6. mai 2020. Meir info kjem seinare.

31.10.2019

Fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2020

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2020.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.

21.10.2019

Fagdag om fagfornyinga

Samarbeidsforum for desentralisert kompetanseutvikling inviterer alle skolane til fagdag den 19. november 2019 i Stavanger Forum.  

18.10.2019

Ressurssider for deg som arbeider med minoritetsspråklege barn og unge

Utdanningsdirektoratet har laga ei ressursside til deg som arbeider med minoritetsspråklege barn og unge. Her finn du støttemateriell, filmar, rettleiingar og regelverk.

17.10.2019

Tilskot til turar til minnestader frå andre verdskrig

Skolar kan søkje om middel til å reise på tur til minnestader frå andre verdskrig.

14.10.2019

Deling av klasselister

Klasselister og elevlister er offentlege dokument. Skolar kan som hovudregel dele ut klasselister til føresette og elevar om dei ønskjer det.

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel