Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


16.07.2018

Realfagsløyper

Realfagsløyper er fagstoff og ressursar som skal gi realfaga i skole og barnehage eit løft. Strukturen i Realfagsløyper danner eit godt utgangspunkt for samarbeid, og det er samspillet og samtalane mellom
kollegaer som sikrar den faglege utviklinga. Realfagsløyper kan inspirere til kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk i barnehage og skole

 


16.07.2018

Kurs: ROS -analyse i skole og barnehage.

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerheit og beredskap (NUSB) inviterer til kurset ROS og beredskapsplanlegging for skolar og barnehagar Kurset er den 13.-15. august 2018 i Heggedal, Asker.


12.07.2018

Kompetanse for fremtidens barnehage - Evaluering

Pedagogar som rettleier assistentar, styrarar som driv utviklingsarbeidet og utdanning av tilsette er mellom anna viktige tiltak for å utvikle kompetansen i barnehagen. Dette syner den tredje delrapporten som evaluerer strategien Kompetanse for fremtidens barnehage


11.07.2018

Får minoritetsspråklege barn i barnehagen hjelp til å lære seg norsk?

Få kommunar nemner spesialpedagogisk hjelp når dei skal gi døme på tiltak som blir sette i verk for å betre norskkunnskapen til minoritetsspråklege barnehagebarn. 55 % prosent svarar nei på spørsmålet om dei har fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det kan virke som om det er uklart for både PPT og kommunane kva som må til for at barn skal ha rett på spesialpedagogisk hjelp når det gjeld tiltak for å styrkje norskferdigheitene. Dette syner ei undersøking som Fylkesmannen har gjennomført.


10.07.2018

Utlysing av midlar til utstyr for programmering i skolen.

Tilskotet skal nyttast til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og skal bidra til å styrkje lærarane sin moglegheit til å ta i bruk sin programmeringskompetanse.  Søknadsfrist er 17. september 2018.


10.07.2018

Trygg i eige uttrykk - jenter, gutar og alle andre. Kva er kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orintering?

Fylkesmannen i Rogaland inviterer til kurs den 24. oktover 2018 om kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuelle orienteringar og likestilling. Kurset er for alle som arbeider med barn i barnehagen eller med barn andre stader.


04.07.2018

Endring i forvaltninga av tilskott til leirskoleopplæring frå 01.01.2018

Frå og med 2018 vil tilskott til leirskoleopplæring bli berekna på grunnlag av kommunen sin rapportering i GSI, punkt i7 og i8. Dette inneber at kommunen ikkje lenger skal sende søknad om tilskott til leirskoleopplæring, verken til Fylkesmannen eller til Utdanningsdirektoratet.


19.06.2018

Benjaminprisen 2018

Benjaminprisen går til ein skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Alle kan foreslå ein skole til prisen. Fristen for å foreslå skolar til Benjaminprisen 2018 er 1. oktober.


19.06.2018

Ny bemanningsnorm i barnehagen

Det skal vere ein tilsett per tre barn når barna er under tre år og ein tilsett per seks barn når barna er over tre år. Barn skal reknast for å være over tre år frå og med august det året dei fyller tre år.


13.06.2018

Forbod mot å nytte ansiktsdekkande plagg

Frå august i år er det forbod mot å nytte ansiktsdekkande plagg i undervisningssituasjonar. Forbodet gjeld i barnehagar, skolar, folkehøgskolar, høgare utdanning og opplæring av nyankomne innvandrarar etter introduksjonslova.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel