Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


11.09.2018

Introduksjonslova: Nye endringar i lova

Det er gjort fleire endringar i introduksjonslova. Dei største endringane er knytta til forbod mot ansiktsdekkande plagg, retten til introduksjonsprogram blir utvida og kommunane får plikt til å gi opplæring i mottak.


11.09.2018

Hausteksamen 2018 vidaregåande opplæring - foreslå sensorar

Rektor kan foreslå sensorar til sentralt gitt skriftleg eksamen i vidaregåande skole. Registreringa må skje i PAS-eksamen innan 1. oktober 2018. Dato for fellessensur for hausteksamen er 3. januar 2019.


10.09.2018

Politiattest i barnehagen

Alle som blir tilsette i barnehagen skal levere politiattest. Personar som jobbar mindre enn 14 dagar i barnehage må også levere politiattest.


10.09.2018

Konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler

Konferansen i 2018 har fått tittelen:  Brukarar eller skaparar av fysisk læringsmiljø. Konferansen finn stad den 30. - 31. oktober 2018 på Gardermoen


07.09.2018

Bemanningskalkulator for barnehage

Barnehagane må innfri skjerpa pedagognorm frå 1. august 2018 og ny bemanningsnorm innan 1. august 2019.


04.09.2018

Nasjonale prøver 2018

I september/oktober skal dei nasjonale prøvene gjennomførast. Nytt av året er at Udir har laga ein demo av korleis resultata frå dei nasjonale prøvene kan sjå ut. Skoleeigar og skolane må syte for at lærarane skårar dei opne oppgåvene innan fristen. Viss dette ikkje blir gjort, blir oppgåvene sette til 0 poeng som vil påverke skolen sitt resultat.


04.09.2018

Introduksjonslova: Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to yrkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.


04.09.2018

Rettleiing for nyutdanna lærarar

Nye lærarar kan få hjelp og rettleiing.


04.09.2018

Rettleiing for nyutdanna barnehagelærarar

Det første året som nyutdanna barnehagelærar kan vere spanande men også utfordrande. Du kan be din arbeidsgivar om hjelp og rettleing.


03.09.2018

Alvorleg skolefråver

Mange barn og unge vegrar seg mot å gå på skolen. Årsakene kan vere mange og samansette. Det kan vere at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, eller at skolen ikkje legg opplæringa godt nok til rette for eleven. I nokre tilfelle kan vegringa også skuldast forhold hos eleven sjølv, i heimen eller i nærmiljøet til eleven.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel