Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


02.09.2019

2019 Etterutdanningskursene

Velkommen til etterutdanningskurs torsdag 14. november i Stavanger og 15. november i Haugesund. Alle lærarar som anten underviser vaksne etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap, eller etter Kunnskapsløftet på grunnskoleområdet er hjarteleg velkomne til kurs.

19.08.2019

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje stille spesielle krav til søknaden.

06.08.2019

Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 - andre gongs utlysing

 Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Fylkesmannen om tilskot.

09.07.2019

Nytt til skolestart

Fokus neste skoleår er fornyinga av læreplanane. Det blir også plikt for kommunane å tilby leirskoleopphald samt nye reglar for fråver og delar av kjøreopplæringa i vidaregåande skole. Les meir om kva som er nytt på nettstaden til Utdanningsdirektoratet.

09.07.2019

Nytt til barnehagestart

Her finn du kva som er nytt til barnehagestart

27.06.2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019

Tilhøyrer du ein skole som arbeider aktivt mot rasistiske kommentarar og haldningar blant norske elevar? Har skolen god undervisning som utfordrar stereotypiar og fordommar? Arbeider skolen systematisk for å skape likeverd og samhald?  Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019!

19.06.2019

Tilretteleggingsmidlar for ABLU studentar og barnehagelærarutdanning på deltid 2019-2020

Fylkesvis samarbeidsforum Rogaland har gitt Fylkesmannen fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidlar for studieåret 2019/2020. Dette er ein del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagane. Samarbeidsforum har vedtatt at det skal settast av kr 2 600 00,- til formålet og korleis midla skal prioriterast.  Frist for å søkje om desse midla er 30.august 2019 Det i tillegg mogleg å søke tilretteleggingsmiddel gjennom Utdanningsdirektoratet sin søkjarportal.

18.06.2019

Ny rådgivarteneste frå Statped

Treng du råd om tilrettelegging for og inkludering av barn med særskilte behov i barnehage og skole? Spør Statped om råd.

12.06.2019

Foreslå kandidatar til foreldreutval for barnehagar og grunnskolen

Det skal velgjast nye kandidatar både til nytt foreldreutval for barnehagar (FUB) og til nytt foreldreutval for grunnopplæringa (FUG) 2020 -2023. Kandidatar må ha erfaring frå arbeid som foreldrerepresentant på barnehage,- skole- eller kommunenivå. Foreslå kandidatar innan 1. september 2019

05.06.2019

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2019

Dronning Sonjas skolepris skal gå til ein grunnskole eller ein vidaregåande skole, som har utmerka seg ved å praktisere likeverd og inkludering på ein god måte. Nominasjonar må sendast Fylkesmannen innan 26. august 2019.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel