Midlertidig forskrift på barnevernområdet

Regjeringen vedtok 3. april 2020 forskriftsbestemmelser som skal legge til rette for å ivareta barns rett til omsorg og beskyttelse etter barnevernloven under koronapandemien.

Barnevernet er definert som en samfunnskritisk funksjon. Det er helt nødvendig at barneverntjenesten under koronapandemien fortsatt kan ivareta oppgavene etter loven, og at fylkesnemndene behandler tvangssaker for å ivareta utsatte barn og unge.

Derfor åpner den nye midlertidige forskriften for følgende tiltak der det er nødvendig:

Tilpasset saksavvikling i fylkesnemndene

Nemndsleder kan beslutte at forhandlingsmøtet eller møte i klagesak helt eller delvis skal holdes som fjernmøte og at avhør skal gjennomføres som fjernavhør, når det er nødvendig og ubetenkelig. Partene skal gis anledning til å uttale seg, og barnets mening skal innhentes, før slik beslutning treffes. Saker skal kunne avgjøres etter en kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling, og rådslagning og avstemning kan skje i fjernmøte.

Utvidet frist for begjæring til fylkesnemnda

Barneverntjenestens frister for begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak utvides til fire uker ved midlertidige atferdsvedtak og åtte uker for øvrige akuttvedtak. Fristutvidelse må være tvingende nødvendig for å ivareta hensynet til barnets beste. Fylkesmannen skal underrettes om slik fristutvidelse.

Flytting av barn mellom institusjoner

Bufetat får myndighet til å beslutte å midlertidig flytte et barn som er plassert i institusjon etter barnevernloven til en annen institusjon. Slik flytting må vurderes tvingende nødvendig for å ivareta barnets behov for omsorg og beskyttelse. Fylkesmannen skal orienteres om beslutningen.

Erstatte tilsynsbesøk med andre kommunikasjonsformer

Når det er tvingende nødvendig for å få gjennomført tilsynet, kan tilsynsbesøk i institusjon og fosterhjem, samt oppfølgingsbesøk i fosterhjem, erstattes med andre kommunikasjonsformer som telefonsamtale, videooverføring el. 

Forskriften trådte i kraft 4. april.