Omlag ein tredel av alle fosterbarn i Rogaland bur i fosterheim rekruttert i familie eller nettverk

Fotograf Frøydis Hogstad
Fotograf Frøydis Hogstad

Som tilsynsmyndigheit har vi undersøkt barneverntenesta si vurdering og bruk av familie- nettverksplassering ved omsorgsovertakingar og frivillige plasseringar.

22 av 26 kommunar  i Rogaland svarde på undersøkinga.

Totalt bor 33 % av alle fosterbarn i Rogaland i fosterheim rekruttert i familie eller nettverk. Nokre kommunar har ein mykje større del enn andre.

Barneverntenestene svarer at dei alltid undersøkjer om familie eller nære nettverk kan vere eit aktuelt plasseringsalternativ.  

Brevet frå Fylkesmannen til Bufdir gir ei oppsummering av undersøkinga.