Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – viktigere enn noen gang

Covid-19 startet som en helsehendelse, men ble raskt en utfordring som går på tvers av de fleste fagfelt som er i kontakt med barn og unge. Dette viser betydningen av og behovet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og at det er viktigere enn noen gang.  

De sårbare barna rammes hardt når skoler, barnehager og fritidstilbud stenger ned.  Det er særlig viktig for disse barna at barnehage, skole og andre tjenester opprettholder jevnlig kontakt og følger barna og deres familier opp. De som er i kontakt med barna nå må være ekstra oppmerksomme og melde ifra når en avdekker at barn lever under krevende hjemmeforhold. Les mer om oppfølging av utsatte barn og unge her og bekymringsmeldinger her.   

Hvem kan hjelpe og hvordan  

De fleste familier befinner seg nå i en unntakssituasjon.  Å være i krise kan for mange medføre bekymringer for egen situasjon og framtiden. Det er flere som kan hjelpe og det kan være godt å ha noen utenforstående å reflektere sammen med.   

Mange kommuner har opprettet ”hjertetelefon”, foreldretelefon eller psykososial telefontjeneste for innbyggere som kan trenge noen å snakke med. I tillegg til det kommunale hjelpeapparatet er det flere nasjonale hjelpetelefoner som kan svare på spørsmål til barn, unge og deres foreldre.  

Helsenorge.no har for eksempel en chatteside. 

I nåværende tid og framover blir det viktig at informasjon om hvilket hjelpetilbud som finnes når ut til innbyggerne og til samarbeidspartnere. De ansatte i kommunene kjenner sine innbyggere og kan finne den beste løsningen for kommunikasjon. Noen kan nyttiggjøre seg av oppslag på kommunens nettsider og lokalmedier, mens andre kan trenge en mer direkte henvendelse.   

Ansatte ved skoler og barnehager har en viktig rolle i barn og unges liv. Mange skoler har som del av rutinene sine å snakke med alle elvene i løpet av dagen. Dette er viktig for å få et innblikk i hvordan den enkelte har det. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utdanningsdirektoratet og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging  RVTS har i samarbeid utarbeidet oppdaterte råd for hvordan lærere og barnehagelærere kan ha kontakt med og følge opp utsatte barn best mulig når skoler og barnehager er stengt. Du finner de oppdaterte rådene her.  

For mer inngående veiledning i gjennomføring av samtaler mellom skole og barnehage og barnet og foresatte har Kompetansesenter for rus Sør (KoRus Sør) utarbeidet ulike samtaleguider. Disse guidene må tilpasses kommunens behov og hva som er praktisk mulig. Rådene finner du her .   

RVTS har utarbeidet en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi for ansatte med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse. Ressurssiden finner du her

Personvern   

Det kan i denne perioden med mye digital kontakt oppleves utfordrende å bevare personvernet på en god måte. Vi oppfordrer til godt samarbeidet innenfor de eksisterende rammer som både yrkesbestemt og ikke yrkesbestemt taushetsplikt gir, og minner om samtykke fra foresatte, der det er behov. Vi viser til Datatilsynetsom har flere artikler om personvern i den pågående situasjonen.