Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


29.07.2019

Svar på høyring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Rogaland har gitt høyringsfråsegn til Barne- og familiedepartementet sitt forslag til ny barnevernlov

28.06.2019

Innhaldet i bistandsplikta, barnevernloven pgf 2-3, annet ledd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei omfattande tolkingsutsegn som gjeld presiseringar av innhaldet i Bufetat si bistandsplikt. Direktoratet gir her nokre viktige avklaringar, med særleg fokus på institusjonstilbodet.   

11.06.2019

Fosterbarn sitt høve til å busetta seg midlertidig i andre land

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei tolkingsutsegn som gjeld om barn som bur i fosterheim har høve til å busetta seg i andre land for ein periode, til dømes for å gå på skule.

07.03.2019

Barnevernsinstitusjonar bør tydeleggjere roller og ansvar i samband med legemiddelhandtering

Det er store variasjonar i legemiddelhandteringa ved institusjonane og i kva grad det er utarbeidd rutinar for arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i gang med å utarbeide nasjonale rutinar for legemiddelhandteringa som dei tilrår alle institusjonar å implementere.

31.01.2019

24 av 26 kommunar i Rogaland har nå akuttberedskap for barnevernet

Ei kartlegging av kommunane i Rogaland sin akuttberedskap i april/mai 2017 viste at berre 3 av 26 kommunar i Rogaland hadde formalisert beredskap for barnevernet heile døgnet, alle dagar i året. I dag oppfyller 24 av 26 kommunar dette kravet.

28.01.2019

Viktig rapport om barnevernet i Noreg

Statens helsetilsyn har gjennomgått 106 barnevernssaker om akuttiltak eller omsorgsovertaking og utgjeve ein rapport med situasjonsbeskriving og anbefalingar

22.01.2019

Tilskot til foreldrestøttande tiltak i kommunane

Tilskotsordninga skal styrkje foreldre i foreldrerolla, og dermed hjelpe til at foreldra blir gode omsorgspersonar for barna sine, og forhindre at barn blir utsett for vald, overgrep eller omsorgssvikt.

21.01.2019

Bufetat sitt betalingsansvar for tiltak for ungdom over 18 år

I ei ny tolkingsuttaling frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), datert 03.01.2019, avklarar Bufdir at staten v/ Bufetat har eit økonomisk ansvar både for tiltak for ungdom over 18 år som held fram, og for nye tiltak som startar etter fylte 18 år.

18.12.2018

Barneverntenester må ha gode system for bruk av politibistand

Bruk av politi er eit svært alvorleg inngrep og kan berre nyttast av ein barnevernteneste etter strenge vilkår. I ein tilsynssak mot ein barnevernteneste i Rogaland har Fylkesmannen i Rogaland sagt ein del om kva slags skriftlege rutinar ein kommune som eit minstekrav må ha for at dette skal kunne vere forsvarleg.

10.12.2018

Tenestestøtteprogrammet

Tenestestøtteprogrammet er eit samlingsbasert tenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernsteneste.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel