Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


18.12.2018

Barneverntenester må ha gode system for bruk av politibistand

Bruk av politi er eit svært alvorleg inngrep og kan berre nyttast av ein barnevernteneste etter strenge vilkår. I ein tilsynssak mot ein barnevernteneste i Rogaland har Fylkesmannen i Rogaland sagt ein del om kva slags skriftlege rutinar ein kommune som eit minstekrav må ha for at dette skal kunne vere forsvarleg.


10.12.2018

Tenestestøtteprogrammet

Tenestestøtteprogrammet er eit samlingsbasert tenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernsteneste.


10.12.2018

Alarmtelefonen for barn og unge er open i jula

TIL BARN OG UNGE: Jul og ferie er kjekt for dei fleste, men dessverre ikkje alle. Ferietid kan vera krisetid. Ta kontakt med Alarmtelefonen 116 111 dersom du treng hjelp eller nokon å snakka med. Det er heilt gratis.


14.11.2018

Slik er tilbodet om helsestasjon for ungdom i Rogaland

 

Regjeringa har dei siste åra gitt nær ein milliard kroner i frie inntekter og tilskot årleg for å styrkje og utvikle helsestasjons- og skulehelsetenesta, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU), seier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det fortel noko om både vilje til satsing og om behov for tenestene der ute.

 


11.09.2018

Endringar i barnevernlova frå 1. juli 2018

Barnevernlova er endra for å betre rettstryggleiken til barn og foreldre. Lova gir barn rett på tenester, styrka medverknad og kjærleik kjem inn i lovteksten.


20.08.2018

Bufetat si bistandsplikt

Når kommunen ber Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) om hjelp til å finne fosterheim eller institusjon til barn som skal flytte, har Bufetat plikt til å finne eit forsvarleg tiltak. Tolkingsuttale frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir ei avklaring på kva som er innhaldet  i bistandsplikten. Bufetat skal alltid gjere ei sjølvstendig vurdering av om tiltaket dei tilbyr kan gje barnet den omsorga og hjelpa det treng.


27.07.2018

Meldeplikta til barnevernet har blitt meir tydeleg

For å få fleire til å melde til barnevernet når barn og unge kan vere utsett for alvorleg omsorgssvikt har plikta til å melde til barnevernet blitt klargjort i ei rekke lover.


18.07.2018

Å førebygge konfliktar på barneverninstitusjonar.

Bufdir har utarbeidd faglege råd om førebygging og handtering av konfliktfylte situasjonar på barnevernsinstitusjonar.


05.06.2018

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

I sommarferien reiser mange til utlandet. Nokre barn og unge risikerer å bli utsette for tvangsekteskap, kjønnslemlesting eller andre overgrep i ferien sin. Alle som arbeider med barn og unge bør ha ekstra merksemd på dette no, og beredskap for å hindre slike overgrep.


31.05.2018

Det kommunale barnevernet skal styrkast

I perioden 2017–2024 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet eit kvalitets- og kompetanseløft i dei kommunale barneverntenestene. Tiltaka skal syta for at barn, unge og familiar møter tilsette med høg fagleg kompetanse og tenester av god kvalitet, uavhengig av kva kommune dei bur i.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel