Tilskudd til psykologer

Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses tilskuddet med beløp: 205 mill kroner
Referanse: Kap 765 post 60 Helse og omsorgsdepartementet

Det er en forutsetning for tilskudd at psykologen har autorisasjon

Østfold tildeles anslagsvis kr 13 178 550 i 2019. I 2018 søkte kommunene om ca 7 mill kroner som ble innvilget. Det er da rom for tilskudd til nye stillinger i Østfold. Stønadsbeløpet er begrenset til kr 400 000 pr stilling pr år.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.

Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ har høy prioritet.

 Mål for ordningen

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Delmål:

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen:

  • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet
  •  i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
  • til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
  • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.
Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
10.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner ved helse og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold
Hvem kan søke:
Helse og omsorgstjenestene i kommunen
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 00:00:00