Tilskudd kommunalt rusarbeid 2018

Kommuner kan velge å inngå interkommunalt samarbeid og/eller med privat, frivillig eller ideell sektor. Kommunen har ansvaret for å utforme hvordan samarbeidet kommer til uttrykk, faglig og økonomisk, men det må falle inn under formål som nevnt i regelverket og oppfylle krav som fremkommer under tildelingskriterier. Kommunen vil være søker, mottaker og rapporteringspliktig for tilskuddet.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.

Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jfr avsnitt om tilskuddsberegning. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Ved tildeling av tilskudd vil følgende innsatsområder gis prioritet (i prioritert rekkefølge):

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe
  • Lavterskeltjenester
Søknadsfrist:
01.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer med rusrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2018 23:00:00

Kontaktpersoner