Strandsonen

Strandsonen er et område med rekreasjonsverdier, naturverdier og landskapsverdier av nasjonal betydning. Det er dermed viktig at den forvaltes til det beste for dagens og fremtidens befolkning.

Regjeringen har blant annet gitt statlige planretningslinjer for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i sin forvaltning av strandsonen.

Plan- og bygningsloven fastlegger et byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet gjelder generelt i hele kommunen, så lenge det ikke er fastsatt egen byggegrense i plan.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver knyttet til strandforvaltningen i kommunene:

  • Som fagmyndighet innen miljøvern og landbruk skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.


01.04.2016

Fylkesmannen i Vestfold omgjør dispensasjonsvedtak på Kaholmen

Fylkesmannen i Østfold, ved miljøvernavdelingen, påklaget Fredrikstad kommunes dispensasjonsvedtak, som tillot vesentlig utvidelse av en hytte i 100m-beltet på Kaholmen. Fylkesmannen i Vestfold har behandlet klagen og tok klagen til følge.


22.02.2016

Fylkesmannen i Vestfold omgjør dispensasjonsvedtak på Skjæløy

Fylkesmannen i Østfold, ved miljøvernavdelingen, påklaget Fredrikstad kommunes dispensasjonsvedtak, som tillot vesentlig utvidelse av en hytte i 100m-beltet på Skjæløy. Fylkesmannen i Vestfold har behandlet klagen, og tok klagen til følge.


12.12.2013

Strandsoneveileder

Ny veileder for kommunens behandling av dispensasjonssaker i strandsonen.