Uttalelse til ny fylkesplan

Fylkesmannen er i hovedsak enig i forslaget til ny fylkesplan, men påpeker at det usikkert om planen i tilstrekkelig grad bidrar til å nå målet om å redusere klimagassutslippene.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet et planforslag ved rullering av fylkesplanen "Østfold mot 2050". Gjeldende fylkesplan ble vedtatt av fylkestinget i 2009 etter tidligere plan- og bygningslov, og godkjent ved Kongelig resolusjon i 2011. Etter dagens plan- og bygningslov kan fylkesplanen egengodkjennes av fylkestinget, men kommuner og statlige myndigheter kan kreve at saken bringes inn for departementet.

Fylkeskommunen har bestemt at det skal gjennomføres en "lett rullering". Det vil si at hovedinnholdet er beholdt, men språk og omfang er endret i samsvar med ny politikk og nytt lovverk.

Fylkesmannen har i sin uttalelse i hovedsak sagt seg enig i innhold og utforming av fylkesplanen, med foreslåtte strategier, retningslinjer og bestemmelser. Fylkesmannen påpeker imidlertid at det er usikkert om planen i tilstrekkelig grad bidrar til å nå målet om å redusere klimagassutslippene og redusere arealforbruket per innbygger. Fylkesmannen viser til at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastsatt i 2014 og klimaloven som trådte i kraft i 2018 gir viktige føringer for arealplanleggingen. Fylkesmannen mener videre at fylkesplanens lange tidshorisont fram mot 2050 gir behov for tydeligere føringer om rekkefølge og husholdering av arealer i kommunenes mer kortsiktige arealplaner.

Fylkesmannen påpeker at jordvernmålet ser ut til å være bedre ivaretatt i den nye fylkesplanen. Dette er også strengt nødvendig, mener Fylkesmannen, for at fylket skal ha mulighet til å bidra til det nasjonale jordvernmålet samtidig som framtidige samferdselstiltak i fylket vil beslaglegge store arealer med dyrka mark.

Hele uttalelsen finner du i margen til høyre (eller nedenfor om du leser nettsiden med mobiltelefon).