To nye skogområder vernet

Regjeringen vedtok den 15. desember 2017 å frede to nye barskogområder i Halden. Dette gjelder Svantjern naturresevat og utvidelse av Vestfjella naturreservat.

Det nye naturreservatet er Svantjern naturreservat i Halden kommune. Utvidelsen gjelder Vestfjella naturreservat i Halden og Aremark kommuner – hele utvidelsen ligger i Halden kommune.

Regjeringen legger til grunn at frivillig skogvern er en viktig strategi i arbeidet med vern av norsk natur. I Østfold er en rekke naturreservater i skog opprettet ved frivillig vern. Reservater vedtas av Kongen i statsråd. Ved frivillig vern avklares avgrensning, vernebestemmelser og erstatningsbeløp med grunneier før vernevedtak.

Områdene som nå er fredet domineres av furuskoger, men også granskog, myrer og tjern inngår. Bevaring av et representativt utvalg av de forskjellige naturtyper med sitt biologisk mangfold er sentrale vernemotiv. Det er forekomster av sjeldne og sårbare arter og naturtyper i områdene. Utvidelsen av Vestfjella innebærer at det etableres et større, sammenhengende verneareal av gammel skog i denne del av Østfold. Helheten i et større område med forholdsvis lite påvirket skog er et viktig motiv for vernet. Vestfjellareservatet er en mosaikk av vann, myrer og gammel skog. Området har stor verdi for naturopplevelse og friluftsliv. I Svantjernreservatet finnes bl.a. et eldre brannfelt der det brannskadde tømmeret ikke er fjernet fra feltet. Dette gir grunnlag for spesialiserte arter som er avhengige av eller blir favorisert av brann i skoglandskapet.

Svantjern har et totalareal på 1477 dekar. Utvidelsen av Vestfjella utgjør 3519 dekar og vil etter den foreslåtte utvidelsen utgjøre totalt 13201 dekar.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Generelt er verneformålet at skogen skal sikres fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. Allmenn, tradisjonell ferdsel kan fortsette som før, herunder jakt og fiske. Stier/løyper kan fortsatt vedlikeholdes. Reglene som gjelder fremgår i verneforskriften (vernebestemmelsene) for det enkelte område og vernekartet viser avgrensningen av reservatene.

Vedtak fattet av regjeringen ved kongelig resolusjon kan ikke påklages. Verneforskriftene (vernebestemmelser) med tilhørende vernekart er hjemlet i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37.