Høring av forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat

Utkast til forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat i Aremark og Halden kommuner er sendt på høring. Frist for uttalelse er satt til 4. april 2018.

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat som nå er ute til høring. Reservatet ligger i Halden og Aremark kommuner. Forvaltningsplanen skal være et hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet, og være et redskap for forvaltningsmyndigheten og for brukere av området. En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende, men har en veiledende funksjon. Planen må utarbeides innenfor de rammene som settes av verneforskriften (vernebestemmelsene).Det vil si at det i en forvaltningsplan ikke kan innføres nye restriksjoner eller åpnes for tiltak som ikke har grunnlag i forskriften.

Forvaltningsplanen inneholder beskrivelser av verneverdier og brukerinteresser som er knyttet til reservatet og det gis en oversikt over retningslinjer som gjelder for området. Det er utarbeidet bevaringsmål som skal sikre god tilstand for viktige naturkvaliteter, og en tiltaksplan som skal bidra til ivaretakelse av verneverdiene.

Høringsfristen er 4. april 2018. Uttalelser kan sendes til Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss eller epost til fmospostmottak@fylkesmannen.no.

Høringsdokumentene finnes i margen til høyre ( eller nedenfor om du leser nettsiden med mobiltelefon).