Forslag om grensejustering av Lundsneset naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om justering av grensen for Lundsneset naturreservat i Halden kommune. Forslaget inngår i arbeidet med frivillig vern og skog. Høringsfristen er 15. mars 2018.

Forslaget er utarbeidet for å bedre arronderingen i området ved Bjørndalen, ved naturreservatets sørvestre side. En grenseendring som foreslått vil øke naturreservatets areal med 208 dekar. Dersom området innlemmes vil det få konsekvenser for bruk og utnyttelse av arealet. Tiltak som vil medføre endringer av naturmiljøet vil være forbudt, som økonomisk motivert hogst og skogskjøtsel, grøfting, anlegg av nye veier, kraftlinjer, bygging m.m. Allmenn ferdsel, jakt og fiske kan fortsette som før. Det foreslås ingen endringer i verneforskriften for reservatet.

Uttalelser kan sendes innen høringsfristen til Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss eller epost til fmospostmottak@fylkesmannen.no.  

Høringsdokumentene finnes i margen til høyre ( eller nedenfor om du leser nettsiden med mobiltelefon).