Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


04.04.2018

Beredskapstelefon for rovviltskader og informasjon til beitebrukere i Østfold 2018

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


05.01.2018

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist er 15. februar 2017 i Oslo, Akershus og Østfold.


10.08.2017

Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Rakkestad og Halden

Fylkesmannen i Østfold avslår søknaden fra Østfold bondelag om skadefelling. Selv om ulven har oppført seg utypisk, har vi til nå ikke sett oppførsel som tilsier at den medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt når det er ulv i området.


10.08.2017

Avslag på skadefelling av ulv i Degernes

Fylkesmannen i Østfold avslår søknaden fra Østfold sau og geit om skadefelling. Selv om ulven har oppført seg utypisk, har vi til nå ikke sett oppførsel som tilsier at den medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt når det er ulv i området.

 


03.01.2017

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2017

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er  15. februar 2017 i Oslo, Akershus og Østfold.


19.05.2016

Beitedyr og rovdyr 2016

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2016 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


12.01.2016

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er utvidet til 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.


02.09.2015

Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter disse?

Innmeldte observasjoner fra publikum er en viktig kilde til informasjon i overvåkningen av de store rovdyrene i Skandinavia, som er gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.


15.07.2015

Rovvilttelefon

Fylkesmannen i Østfold har opprettet en beredskapstelefon ved rovviltskader i beitesesongen, telefonnr 48197903


17.02.2015

Økt etterspørsel i Østfold etter tilskudd til tiltak mot rovviltskader

Søknadsfristen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader gikk ut 15. februar. Fylkesmannen i Østfold har fått inn søknader på totalt 4 millioner, som er en økning på ca. 400.000,- fra 2014.


Flere nyheter