Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endring av tillatelse for Moss havn

Fylkesmannen avslår Moss Havns søknad om sommertildekking og endrer samtidig vilkårene slik at det ikke lenger kan benyttes masser som inneholder sprengtråder og armeringsfibre av plast eller annet avfall som kan virke miljøskadelig

Avslaget begrunnes med risiko for redusert vannkvalitet i sommerperioden. Føre-var-prinsippet er vektlagt. Samtidig presiserer Fylkesmannen at massene som brukes ikke kan inneholde avfall, da de nødvendige forebyggende tiltak forutsetter en bedre prosjektering enn det som er dokumentert. Vedtaket kan påklages innen 6 uker. Klagefristen er forlenget på grunn av ferieavviklingen.

Kopi av vedtaksbrevet og en sammenstilling av vilkårene som nå gjelder finner du under relaterte dokumenter i høyremargen på nettsiden.